De mens wordt door 't voortdurend vragen naar een diepere zin geplaagd. En 't antwoord krijgen is iets waar hij heel zijn leven nooit in slaagt. Hij krijgt het niet omdat-ie het verkeerde vraagt


de-mens-wordt-door-'t-voortdurend-vragen-naar-een-diepere-zin-geplaagd-en-'t-antwoord-krijgen-is-iets-waar-hij-heel-zijn-leven-nooit-in-slaagt-hij
hildegard knefdemenswordtdoor'tvoortdurendvragennaareendieperezingeplaagdantwoordkrijgenisietswaarhijheelzijnlevennooitinslaagthijkrijgthetnietomdatieverkeerdevraagtde mensmens wordtwordt doort voortdurendvoortdurend vragenvragen naarnaar eeneen dieperediepere zinzin geplaagden 'tt antwoordantwoord krijgenkrijgen isis ietsiets waarwaar hijhij heelheel zijnzijn levenleven nooitnooit inin slaagthij krijgtkrijgt hethet niethet verkeerdeverkeerde vraagtde mens wordtmens wordt doorwordt door 'tdoor 't voortdurendt voortdurend vragenvoortdurend vragen naarvragen naar eennaar een diepereeen diepere zindiepere zin geplaagden 't antwoordt antwoord krijgenantwoord krijgen iskrijgen is ietsis iets waariets waar hijwaar hij heelhij heel zijnheel zijn levenzijn leven nooitleven nooit innooit in slaagthij krijgt hetkrijgt het niethet verkeerde vraagt

Men moet altijd leven, zoekende naar iets onbereikbaars. De mens wordt groot door te pogen hoger te reiken dan hij kanDe plaats van een mens in het leven wordt bepaald niet door wat hij weet, maar door wat hij wil en wat hij kanDe mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebbenHet magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebbenAls je vrijt, vraag je je nooit af wat de zin van het leven is;  ik vermoed omdat je op die ogenblikken het antwoord kent