De mensen hebben een almachtige god van de fortuin gemaakt om al hun dwaasheden op haar rekening te kunnen schuiven


de-mensen-hebben-een-almachtige-god-van-de-fortuin-gemaakt-om-al-hun-dwaasheden-op-haar-rekening-te-kunnen-schuiven
albertine necker de saussuredemensenhebbeneenalmachtigegodvandefortuingemaaktomalhundwaashedenophaarrekeningtekunnenschuivende mensenmensen hebbenhebben eeneen almachtigealmachtige godgod vanvan dede fortuinfortuin gemaaktgemaakt omom alal hunhun dwaashedendwaasheden opop haarhaar rekeningrekening tete kunnenkunnen schuivende mensen hebbenmensen hebben eenhebben een almachtigeeen almachtige godalmachtige god vangod van devan de fortuinde fortuin gemaaktfortuin gemaakt omgemaakt om alom al hunal hun dwaashedenhun dwaasheden opdwaasheden op haarop haar rekeninghaar rekening terekening te kunnente kunnen schuivende mensen hebben eenmensen hebben een almachtigehebben een almachtige godeen almachtige god vanalmachtige god van degod van de fortuinvan de fortuin gemaaktde fortuin gemaakt omfortuin gemaakt om algemaakt om al hunom al hun dwaashedenal hun dwaasheden ophun dwaasheden op haardwaasheden op haar rekeningop haar rekening tehaar rekening te kunnenrekening te kunnen schuivende mensen hebben een almachtigemensen hebben een almachtige godhebben een almachtige god vaneen almachtige god van dealmachtige god van de fortuingod van de fortuin gemaaktvan de fortuin gemaakt omde fortuin gemaakt om alfortuin gemaakt om al hungemaakt om al hun dwaashedenom al hun dwaasheden opal hun dwaasheden op haarhun dwaasheden op haar rekeningdwaasheden op haar rekening teop haar rekening te kunnenhaar rekening te kunnen schuiven

De mensen kunnen de fortuin dienen, doch haar niet tegenwerken, zij kunnen haar web spinnen, maar niet verscheuren -Machiavelli
de-mensen-kunnen-de-fortuin-dienen-doch-haar-niet-tegenwerken-zij-kunnen-haar-web-spinnen-maar-niet-verscheuren
Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, niet in de God die de mensen hebben gemaakt -Alphonse Karr
ik-geloof-in-de-god-die-de-mensen-heeft-gemaakt-niet-in-de-god-die-de-mensen-hebben-gemaakt
Amerikaanse echtgenoten zijn in twee categorieën te verdelen: zij die hun fortuin te danken hebben aan hun vrouw en zij die hun vrouw te danken hebben aan hun fortuin -Zsa Zsa Gabor
amerikaanse-echtgenoten-zijn-in-twee-categorieën-te-verdelen-zij-die-hun-fortuin-te-danken-hebben-aan-hun-vrouw-zij-die-hun-vrouw-te-danken-hebben
Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens! -Friedrich Nietzsche
bij-verstandige-mensen-gelooft-men-niet-aan-hun-dwaasheden-wat-een-inbreuk-op-hun-rechten-als-mens
Er zijn weinig mensen die de gebeden die ze de Almachtige God doen, openbaar durven maken -Michel Eyquem de Montaigne
er-zijn-weinig-mensen-die-de-gebeden-die-ze-de-almachtige-god-doen-openbaar-durven-maken
Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijten -A. Schopenhauer
als-een-god-deze-wereld-gemaakt-heeft-dan-zou-ik-niet-die-god-willen-zijn-haar-ellende-zou-me-het-hart-uiteenrijten