De mensen zijn het minst zichzelf als ze gewoon doen. Geef ze een masker en ze zullen de waarheid vertellen


de-mensen-zijn-het-minst-zichzelf-als-ze-gewoon-doen-geef-ze-een-masker-ze-zullen-de-waarheid-vertellen
oscar wildedemensenzijnhetminstzichzelfalszegewoondoengeefeenmaskerzullendewaarheidvertellende mensenmensen zijnzijn hethet minstminst zichzelfzichzelf alsals zeze gewoongewoon doengeef zeze eeneen maskermasker enen zeze zullenzullen dede waarheidwaarheid vertellende mensen zijnmensen zijn hetzijn het minsthet minst zichzelfminst zichzelf alszichzelf als zeals ze gewoonze gewoon doengeef ze eenze een maskereen masker enmasker en zeen ze zullenze zullen dezullen de waarheidde waarheid vertellende mensen zijn hetmensen zijn het minstzijn het minst zichzelfhet minst zichzelf alsminst zichzelf als zezichzelf als ze gewoonals ze gewoon doengeef ze een maskerze een masker eneen masker en zemasker en ze zullenen ze zullen deze zullen de waarheidzullen de waarheid vertellende mensen zijn het minstmensen zijn het minst zichzelfzijn het minst zichzelf alshet minst zichzelf als zeminst zichzelf als ze gewoonzichzelf als ze gewoon doengeef ze een masker enze een masker en zeeen masker en ze zullenmasker en ze zullen deen ze zullen de waarheidze zullen de waarheid vertellen

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheidHet toneel is een vergrootglas waarin de wereld zichzelf ziet; daarom zouden de mensen zichzelf moeten zien zoals ze zijn; als ze er te mooi uitzien, gaan ze niet weten hoe smerig ze zijn en zullen ze nalaten zich te wassenDe meeste psychologen doen niets anders dan van zichzelf vertellen en bepalen hun waarneming slechts tot zichzelfAls dronken mensen je de waarheid gaan vertellen, moet je zelf snel nog meer zuipenGeef al uw geld aan de arme mensen... als zij hetzelfde doen heb je het morgen misschien al terugHet is toch zeker beter om de waarheid achter iemands rug te vertellen dan nooit te vertellen