De moderne mens staat essentieel alleen, hij moet op eigen benen kunnen staan en alles zelfstandig kunnen doorstaan


de-moderne-mens-staat-essentieel-alleen-hij-moet-op-eigen-benen-kunnen-staan-alles-zelfstandig-kunnen-doorstaan
erich frommdemodernemensstaatessentieelalleenhijmoetopeigenbenenkunnenstaanalleszelfstandigdoorstaande modernemoderne mensmens staatstaat essentieelessentieel alleenhij moetmoet opop eigeneigen benenbenen kunnenkunnen staanstaan enen allesalles zelfstandigzelfstandig kunnenkunnen doorstaande moderne mensmoderne mens staatmens staat essentieelstaat essentieel alleenhij moet opmoet op eigenop eigen beneneigen benen kunnenbenen kunnen staankunnen staan enstaan en allesen alles zelfstandigalles zelfstandig kunnenzelfstandig kunnen doorstaande moderne mens staatmoderne mens staat essentieelmens staat essentieel alleenhij moet op eigenmoet op eigen benenop eigen benen kunneneigen benen kunnen staanbenen kunnen staan enkunnen staan en allesstaan en alles zelfstandigen alles zelfstandig kunnenalles zelfstandig kunnen doorstaande moderne mens staat essentieelmoderne mens staat essentieel alleenhij moet op eigen benenmoet op eigen benen kunnenop eigen benen kunnen staaneigen benen kunnen staan enbenen kunnen staan en alleskunnen staan en alles zelfstandigstaan en alles zelfstandig kunnenen alles zelfstandig kunnen doorstaan

Ik geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvaltMidden in de compacte massa kan men niet omvallen. Het is daarom de ideale plaats voor mensen die niet op eigen benen kunnen staanDe mens heeft het vermogen alles te kunnen, als hij maar wilMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaanMen moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnengaanDat wij beschaamd kunnen staan in eigen ogen, is één der aderwerken van onze natuur