De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen


de-motor-is-voor-onze-eeuw-de-uitvinding-die-wij-als-enige-gelijkwaardige-tegenover-het-parthenon-kunnen-stellen
martinus nijhoffdemotorisvooronzeeeuwdeuitvindingdiewijalsenigegelijkwaardigetegenoverhetparthenonkunnenstellende motoris vooronze eeuweeuw dede uitvindinguitvinding diedie wijwij alsals enigeenige gelijkwaardigegelijkwaardige tegenovertegenover hethet parthenonparthenon kunnenkunnen stellende motor ismotor is vooris voor onzevoor onze eeuwonze eeuw deeeuw de uitvindingde uitvinding dieuitvinding die wijdie wij alswij als enigeals enige gelijkwaardigeenige gelijkwaardige tegenovergelijkwaardige tegenover hettegenover het parthenonhet parthenon kunnenparthenon kunnen stellende motor is voormotor is voor onzeis voor onze eeuwvoor onze eeuw deonze eeuw de uitvindingeeuw de uitvinding diede uitvinding die wijuitvinding die wij alsdie wij als enigewij als enige gelijkwaardigeals enige gelijkwaardige tegenoverenige gelijkwaardige tegenover hetgelijkwaardige tegenover het parthenontegenover het parthenon kunnenhet parthenon kunnen stellende motor is voor onzemotor is voor onze eeuwis voor onze eeuw devoor onze eeuw de uitvindingonze eeuw de uitvinding dieeeuw de uitvinding die wijde uitvinding die wij alsuitvinding die wij als enigedie wij als enige gelijkwaardigewij als enige gelijkwaardige tegenoverals enige gelijkwaardige tegenover hetenige gelijkwaardige tegenover het parthenongelijkwaardige tegenover het parthenon kunnentegenover het parthenon kunnen stellen

Als wij niet leren onze plicht te doen tegenover onze ondergeschikten, zullen zij nooit leren hun plicht tegenover ons te doen -Charles Dickens
als-wij-niet-leren-onze-plicht-te-doen-tegenover-onze-ondergeschikten-zullen-zij-nooit-leren-hun-plicht-tegenover-ons-te-doen
In deze tijd zijn wij allemaal zo slecht bij kas, dat complimenten in onze kringen als enig aanvaardbaar betalingsmiddel geldt. Trouwens, het is het enige wat wij nog kunnen betalen -Oscar Wilde
in-deze-tijd-zijn-wij-allemaal-zo-slecht-bij-kas-dat-complimenten-in-onze-kringen-als-enig-aanvaardbaar-betalingsmiddel-geldt-trouwens-het-is-het
Hoe wantrouwig wij ook tegenover de oprechtheid staan van hen, met wie wij spreken, wij geloven altijd dat zij tegenover ons eerlijker zijn dan tegenover de anderen -Francois de la Rochefoucauld
hoe-wantrouwig-wij-ook-tegenover-de-oprechtheid-staan-van-hen-met-wie-wij-spreken-wij-geloven-altijd-dat-zij-tegenover-ons-eerlijker-zijn-dan
Voor onszelf stellen wij ons allen eenvoudiger voor dan we zijn: zo rusten we van onze medemensen uit -Friedrich Nietzsche
voor-onszelf-stellen-wij-ons-allen-eenvoudiger-voor-dan-we-zijn-zo-rusten-we-van-onze-medemensen-uit
Als Gutenberg de kranten had kunnen voorzien, zou hij zijn uitvinding voor zich hebben gehouden -Carmen Sylva
als-gutenberg-de-kranten-had-kunnen-voorzien-zou-hij-zijn-uitvinding-voor-zich-hebben-gehouden