De natuur kent geen recht; de gerechtigheid is een schepping van de mensen


de-natuur-kent-geen-recht-de-gerechtigheid-is-een-schepping-van-de-mensen
gustave le bondenatuurkentgeenrechtdegerechtigheidiseenscheppingvanmensende natuurnatuur kentkent geengeen rechtde gerechtigheidgerechtigheid isis eeneen scheppingschepping vanvan dede mensende natuur kentnatuur kent geenkent geen rechtde gerechtigheid isgerechtigheid is eenis een scheppingeen schepping vanschepping van devan de mensende natuur kent geennatuur kent geen rechtde gerechtigheid is eengerechtigheid is een scheppingis een schepping vaneen schepping van deschepping van de mensende natuur kent geen rechtde gerechtigheid is een scheppinggerechtigheid is een schepping vanis een schepping van deeen schepping van de mensen

Juristen zijn mensen die gerechtigheid met behulp van het recht bedriegenMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!Op zijn best is de mens de edelste van alle dieren; gescheiden van recht en gerechtigheid is hij het ??minsteDe natuur kent geen gelijkheid. Zij heeft haar vooruitgang alleen bewerkstelligd door toenemende ongelijkheidDe mensen hebben ons kwellende wetten gegeven; wat de natuur toelaat, verbiedt het afgunstige rechtWie zichzelf kent, heeft geen hoge dunk van de mensen