De onwetendheid heeft nooit kwaad gedaan; de dwaling alleen is noodlottig; men verdwaalt niet omdat men niet weet, maar omdat men denkt te weten


de-onwetendheid-heeft-nooit-kwaad-gedaan-de-dwaling-alleen-is-noodlottig-men-verdwaalt-niet-omdat-men-niet-weet-maar-omdat-men-denkt-te-weten
jean-jacques rousseaudeonwetendheidheeftnooitkwaadgedaandedwalingalleenisnoodlottigmenverdwaaltnietomdatweetmaardenkttewetende onwetendheidonwetendheid heeftheeft nooitnooit kwaadkwaad gedaande dwalingdwaling alleenalleen isis noodlottigmen verdwaaltverdwaalt nietniet omdatomdat menmen nietniet weetmaar omdatomdat menmen denktdenkt tete wetende onwetendheid heeftonwetendheid heeft nooitheeft nooit kwaadnooit kwaad gedaande dwaling alleendwaling alleen isalleen is noodlottigmen verdwaalt nietverdwaalt niet omdatniet omdat menomdat men nietmen niet weetmaar omdat menomdat men denktmen denkt tedenkt te wetende onwetendheid heeft nooitonwetendheid heeft nooit kwaadheeft nooit kwaad gedaande dwaling alleen isdwaling alleen is noodlottigmen verdwaalt niet omdatverdwaalt niet omdat menniet omdat men nietomdat men niet weetmaar omdat men denktomdat men denkt temen denkt te wetende onwetendheid heeft nooit kwaadonwetendheid heeft nooit kwaad gedaande dwaling alleen is noodlottigmen verdwaalt niet omdat menverdwaalt niet omdat men nietniet omdat men niet weetmaar omdat men denkt teomdat men denkt te weten

Men draagt een orde niet omdat men haar heeft maar omdat zovelen haar niet hebbenMen kan de mensen overtuigen van alles wat men maar wil, omdat hun verstand zwak is; maar men kan hen er niet toe brengen ernaar te leven, omdat hun temperament sterk isWat men weet heeft dubbele waarde, als men tevens erkent niet te weten, wat men niet weetEr zijn drie soorten van onwetendheid; niets weten, slecht weten wat men weet en iets anders weten dan wat men moet wetenMisvattingen ontstaan niet alleen doordat men dingen niet weet, maar ook doordat men zich al een oordeel aanmatigt, terwijl men nog niet alles weet wat daartoe nodig isHet is niet goed maar één ding te weten, men raakt daar verstompt van, men moet niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet