De rechtvaardigheid waart met alles verpletterend geweld door de wereldgeschiedenis. Ze komt menigmaal, zelfs zeer dikwijls, te laat, maar ze komt onverbiddelijk, met de majesteit ener natuurwet


de-rechtvaardigheid-waart-met-alles-verpletterend-geweld-door-de-wereldgeschiedenis-ze-komt-menigmaal-zelfs-zeer-dikwijls-te-laat-maar-ze-komt
johannes scherrderechtvaardigheidwaartmetallesverpletterendgewelddoordewereldgeschiedeniszekomtmenigmaalzelfszeerdikwijlstelaatmaarzeonverbiddelijkmajesteitenernatuurwetde rechtvaardigheidrechtvaardigheid waartwaart metmet allesalles verpletterendverpletterend geweldgeweld doorde wereldgeschiedenisze komtkomt menigmaalzelfs zeerzeer dikwijlste laatmaar zeze komtkomt onverbiddelijkmet dede majesteitmajesteit enerener natuurwetde rechtvaardigheid waartrechtvaardigheid waart metwaart met allesmet alles verpletterendalles verpletterend geweldverpletterend geweld doorgeweld door dedoor de wereldgeschiedenisze komt menigmaalzelfs zeer dikwijlsmaar ze komtze komt onverbiddelijkmet de majesteitde majesteit enermajesteit ener natuurwet

Schranderheid met leerzaamheid gepaard komt alles door inspanning te bovenMet geweld komt men nooit in iemands hartU komt te laat, maar u komt tenminsteDoor wraak te nemen komt een man gelijk met zijn vijand; maar door daar van af te zien staat hij hogerDe natuur heeft alles ongelijk geschapen: kracht, gezondheid, schoonheid, verstand, in alles zijn de mensen ongelijk; zij zijn slechts gelijk voor de dood, en zelfs deze komt voor sommigen voortijdig, voor anderen eerst heel laatAl is het soms laat, met geluidloze tred komt de straf