De rede dient veel meer om het gedrag te rechtvaardigen dan om het te leiden


de-rede-dient-veel-meer-om-het-gedrag-te-rechtvaardigen-dan-om-het-te-leiden
gustave le bonderededientveelmeeromhetgedragterechtvaardigendanleidende rederede dientdient veelveel meermeer omom hethet gedraggedrag tete rechtvaardigenrechtvaardigen dandan omom hethet tete leidende rede dientrede dient veeldient veel meerveel meer ommeer om hetom het gedraghet gedrag tegedrag te rechtvaardigente rechtvaardigen danrechtvaardigen dan omdan om hetom het tehet te leidende rede dient veelrede dient veel meerdient veel meer omveel meer om hetmeer om het gedragom het gedrag tehet gedrag te rechtvaardigengedrag te rechtvaardigen dante rechtvaardigen dan omrechtvaardigen dan om hetdan om het teom het te leidende rede dient veel meerrede dient veel meer omdient veel meer om hetveel meer om het gedragmeer om het gedrag teom het gedrag te rechtvaardigenhet gedrag te rechtvaardigen dangedrag te rechtvaardigen dan omte rechtvaardigen dan om hetrechtvaardigen dan om het tedan om het te leiden

Veel meer dan de schuld zelf, kenmerkt een mens zijn gedrag ernaMijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leidenIn negen van de tien gevallen laat de rede zich leiden door het hartWie de Romeinse geschiedenis aandachtig bestudeert, ziet hoe nuttig de godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengenIn elke stad van enige betekenis wonen wel enige psychisch gestoorden. Uit het gedrag van deze enkelingen de gezindheid van een geheel volk af te leiden behoort tot die vormen van denken die weinig inspanning eisen en dan ook vaak beoefend worden.Ik denk dat de mens zich tenslotte vooral moet laten leiden door de waarheden die hij persoonlijk heeft ontdekt, veel meer dan door wat men hem heeft aangeleerd