De reukzin is het zintuig, dat de meeste verwantschap heeft met de zintuigen van de wellust


de-reukzin-is-het-zintuig-dat-de-meeste-verwantschap-heeft-met-de-zintuigen-van-de-wellust
jacques gouin de beauchenedereukzinishetzintuigdatdemeesteverwantschapheeftmetzintuigenvanwellustde reukzinreukzin isis hethet zintuigdat dede meestemeeste verwantschapverwantschap heeftheeft metmet dede zintuigenzintuigen vanvan dede wellustde reukzin isreukzin is hetis het zintuigdat de meestede meeste verwantschapmeeste verwantschap heeftverwantschap heeft metheeft met demet de zintuigende zintuigen vanzintuigen van devan de wellustde reukzin is hetreukzin is het zintuigdat de meeste verwantschapde meeste verwantschap heeftmeeste verwantschap heeft metverwantschap heeft met deheeft met de zintuigenmet de zintuigen vande zintuigen van dezintuigen van de wellustde reukzin is het zintuigdat de meeste verwantschap heeftde meeste verwantschap heeft metmeeste verwantschap heeft met deverwantschap heeft met de zintuigenheeft met de zintuigen vanmet de zintuigen van dede zintuigen van de wellust

Het is zonderling genoeg, dat niet reeds lang de associatie van wellust, godsdienst en wreedheid de mensen opmerkzaam heeft gemaakt op de innige verwantschap en gemeenschappelijke strekking van deze drieWant terwijl Copernicus ons ertoe heeft overreed te geloven, tegen alle zintuigen in, dat de aarde niet 'vast staat', leerde Boscovich ons, het geloof aan het laatste wat omtrent de aarde 'vaststond' af te zweren: het geloof aan de 'stof', de 'materie', het aardresidu- en partikel-atoom: het was de grootste triomf over de zintuigen die tot dusverre op aarde bevochten is.Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het 'liefdesobject', bepaalt'Liefhebben' is: met elk zintuig zien, aanraken en voelen…De hoofdbeginselen van het waarachtige Christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door ootmoed en liefdeEen leraar die straft met wellust, dient tienmaal de grote Van Dale over te schrijven