De revolutie, die de gelijkheid moest vestigen, heeft tot nog toe niets anders gedaan dan een troep oude schelmen vervangen door een menigte nieuwe


de-revolutie-die-de-gelijkheid-moest-vestigen-heeft-tot-nog-toe-niets-anders-gedaan-dan-een-troep-oude-schelmen-vervangen-door-een-menigte-nieuwe
f. domela nieuwenhuisderevolutiediedegelijkheidmoestvestigenheefttotnogtoenietsandersgedaandaneentroepoudeschelmenvervangendoormenigtenieuwede revolutiedie dede gelijkheidgelijkheid moestmoest vestigenheeft tottot nognog toetoe nietsanders gedaangedaan dandan eeneen troeptroep oudeoude schelmenschelmen vervangenvervangen dooreen menigtemenigte nieuwedie de gelijkheidde gelijkheid moestgelijkheid moest vestigenheeft tot nogtot nog toenog toe nietstoe niets andersniets anders gedaananders gedaan dangedaan dan eendan een troepeen troep oudetroep oude schelmenoude schelmen vervangenschelmen vervangen doorvervangen door eendoor een menigteeen menigte nieuwedie de gelijkheid moestde gelijkheid moest vestigenheeft tot nog toetot nog toe nietsnog toe niets anderstoe niets anders gedaanniets anders gedaan dananders gedaan dan eengedaan dan een troepdan een troep oudeeen troep oude schelmentroep oude schelmen vervangenoude schelmen vervangen doorschelmen vervangen door eenvervangen door een menigtedoor een menigte nieuwedie de gelijkheid moest vestigenheeft tot nog toe nietstot nog toe niets andersnog toe niets anders gedaantoe niets anders gedaan danniets anders gedaan dan eenanders gedaan dan een troepgedaan dan een troep oudedan een troep oude schelmeneen troep oude schelmen vervangentroep oude schelmen vervangen dooroude schelmen vervangen door eenschelmen vervangen door een menigtevervangen door een menigte nieuwe

Na elke revolutie begrijpen degenen, die zij heeft verrijkt of tot grote staat verheven, niet, dat men een nieuwe revolutie kan verlangenNiets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeftEen revolutie is het succesvolle proces waarbij een slechte regering omver wordt geworpen en vervangen wordt door een nog slechtereHet eerste dat ik in mijn schilderijen veranderde, was de kleur. Ik liet de natuurlijke kleur los door haar te vervangen door de zuivere kleur. Instinctief voelde ik dat de schilderkunst een nieuwe wijze moest vinden om de schoonheid der natuur te beeldenIk betaalde mijn psychiater 50 dollar voor een sessie van 10 minuten en hij heeft niets anders gedaan, dan me dezelfde vraag stellen die mijn vader altijd stelde : 'Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? 'Niets schadelijker voor een nieuwe waarheid dan een oude dwaling