De scherpste afkeuring valt te verdragen, indien men voelt dat hij die afkeurt liever prijzen zou


de-scherpste-afkeuring-valt-te-verdragen-indien-men-voelt-dat-hij-die-afkeurt-liever-prijzen-zou
marie von ebner-eschenbachdescherpsteafkeuringvaltteverdragenindienmenvoeltdathijdieafkeurtlieverprijzenzoude scherpstescherpste afkeuringafkeuring valtvalt tete verdragenindien menmen voeltvoelt datdat hijhij diedie afkeurtafkeurt lieverliever prijzenprijzen zoude scherpste afkeuringscherpste afkeuring valtafkeuring valt tevalt te verdragenindien men voeltmen voelt datvoelt dat hijdat hij diehij die afkeurtdie afkeurt lieverafkeurt liever prijzenliever prijzen zoude scherpste afkeuring valtscherpste afkeuring valt teafkeuring valt te verdragenindien men voelt datmen voelt dat hijvoelt dat hij diedat hij die afkeurthij die afkeurt lieverdie afkeurt liever prijzenafkeurt liever prijzen zoude scherpste afkeuring valt tescherpste afkeuring valt te verdragenindien men voelt dat hijmen voelt dat hij dievoelt dat hij die afkeurtdat hij die afkeurt lieverhij die afkeurt liever prijzendie afkeurt liever prijzen zou

De zwakheid van de mensen is dat hij dingen wil weten die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weetIndien een vriend, die u op straat tegen kwam, tegen u zou spreken als sommige liefhebber-acteurs, dan zou u denken dat hij gek geworden wasMen zou een grote vergissing begaan indien men meende dat ieder die niet omkijkt ook welgedaan heeftIndien je van de anderen alles moest verdragen wat je jezelf toestaat, het leven zou ondraaglijk zijnMen moet met vele mensen omgaan, die men liever zou ontgaanKankeraar: iemand die echt ongelukkig zou zijn indien hij zich niet meer ongelukkig zou mogen voelen