De schrijnwerker en de wagenmaker kunnen een man een winkelhaak en een passer geven, maar handigheid kunnen zij hem niet bezorgen


de-schrijnwerker-de-wagenmaker-kunnen-een-man-een-winkelhaak-een-passer-geven-maar-handigheid-kunnen-zij-hem-niet-bezorgen
menciusdeschrijnwerkerdewagenmakerkunneneenmanwinkelhaakpassergevenmaarhandigheidzijhemnietbezorgende schrijnwerkerschrijnwerker enen dede wagenmakerwagenmaker kunnenkunnen eeneen manman eeneen winkelhaakwinkelhaak enen eeneen passerpasser gevenmaar handigheidhandigheid kunnenkunnen zijzij hemhem nietniet bezorgende schrijnwerker enschrijnwerker en deen de wagenmakerde wagenmaker kunnenwagenmaker kunnen eenkunnen een maneen man eenman een winkelhaakeen winkelhaak enwinkelhaak en eenen een passereen passer gevenmaar handigheid kunnenhandigheid kunnen zijkunnen zij hemzij hem niethem niet bezorgende schrijnwerker en deschrijnwerker en de wagenmakeren de wagenmaker kunnende wagenmaker kunnen eenwagenmaker kunnen een mankunnen een man eeneen man een winkelhaakman een winkelhaak eneen winkelhaak en eenwinkelhaak en een passeren een passer gevenmaar handigheid kunnen zijhandigheid kunnen zij hemkunnen zij hem nietzij hem niet bezorgende schrijnwerker en de wagenmakerschrijnwerker en de wagenmaker kunnenen de wagenmaker kunnen eende wagenmaker kunnen een manwagenmaker kunnen een man eenkunnen een man een winkelhaakeen man een winkelhaak enman een winkelhaak en eeneen winkelhaak en een passerwinkelhaak en een passer gevenmaar handigheid kunnen zij hemhandigheid kunnen zij hem nietkunnen zij hem niet bezorgen

Wij geven raad, maar we kunnen de wijsheid om ervan te profiteren er niet bij gevenDe vorsten maken vele ondankbaren omdat zij niet alles geven wat zij kunnenDe mensen kunnen de fortuin dienen, doch haar niet tegenwerken, zij kunnen haar web spinnen, maar niet verscheurenEen man van de wereld moet drankjes kunnen mengen en zijn vriendinnen uit elkaar kunnen houdenGrijsaards geven graag wijze voorschriften om zich erover te troosten dat zij geen slechte voorbeelden meer kunnen gevenMan en vrouw kunnen elkaar niet beter leren kennen dan wanneer zij samen kamperen in een klein tentje in de regen