De strijd zal niet uit de wereld verdwijnen, zolang de mens zich aan ernstig streven wijdt


de-strijd-zal-niet-uit-de-wereld-verdwijnen-zolang-de-mens-zich-aan-ernstig-streven-wijdt
joseph von eichendorffdestrijdzalnietuitdewereldverdwijnenzolangmenszichaanernstigstrevenwijdtde strijdstrijd zalzal nietniet uituit dede wereldwereld verdwijnenzolang dede mensmens zichzich aanaan ernstigernstig strevenstreven wijdtde strijd zalstrijd zal nietzal niet uitniet uit deuit de wereldde wereld verdwijnenzolang de mensde mens zichmens zich aanzich aan ernstigaan ernstig strevenernstig streven wijdtde strijd zal nietstrijd zal niet uitzal niet uit deniet uit de werelduit de wereld verdwijnenzolang de mens zichde mens zich aanmens zich aan ernstigzich aan ernstig strevenaan ernstig streven wijdtde strijd zal niet uitstrijd zal niet uit dezal niet uit de wereldniet uit de wereld verdwijnenzolang de mens zich aande mens zich aan ernstigmens zich aan ernstig strevenzich aan ernstig streven wijdt

De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mensEen mens is nimmer oud, zolang hij het niet gelooft; hij zal geen grijsaard zijn zolang hij dat niet wilDe mens zal verdwijnen als een gezicht in het zand op de vloedlijn van de zeeZolang men hartstochten heeft, zal men niet ophouden de wereld te ontdekkenDoor illusies na te streven heeft de mens vorderingen gemaakt, die hij zich niet ten doel steldeVerwerp je gevoel om onrecht aan te willen doen en het onrecht zelf zal verdwijnen