De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd


de-uitvindingen-der-mensen-gaan-van-eeuw-tot-eeuw-vooruit-de-goedheid-de-slechtheid-der-wereld-blijven-in-'t-algemeen-onveranderd
blaise pascaldeuitvindingendermensengaanvaneeuwtotvooruitdegoedheidslechtheidwereldblijvenin'talgemeenonveranderdde uitvindingenuitvindingen derder mensenmensen gaangaan vanvan eeuweeuw tottot eeuweeuw vooruitde goedheidgoedheid enen dede slechtheidslechtheid derder wereldwereld blijvenblijven inin 'tt algemeenalgemeen onveranderdde uitvindingen deruitvindingen der mensender mensen gaanmensen gaan vangaan van eeuwvan eeuw toteeuw tot eeuwtot eeuw vooruitde goedheid engoedheid en deen de slechtheidde slechtheid derslechtheid der wereldder wereld blijvenwereld blijven inblijven in 'tin 't algemeent algemeen onveranderdde uitvindingen der mensenuitvindingen der mensen gaander mensen gaan vanmensen gaan van eeuwgaan van eeuw totvan eeuw tot eeuweeuw tot eeuw vooruitde goedheid en degoedheid en de slechtheiden de slechtheid derde slechtheid der wereldslechtheid der wereld blijvender wereld blijven inwereld blijven in 'tblijven in 't algemeenin 't algemeen onveranderdde uitvindingen der mensen gaanuitvindingen der mensen gaan vander mensen gaan van eeuwmensen gaan van eeuw totgaan van eeuw tot eeuwvan eeuw tot eeuw vooruitde goedheid en de slechtheidgoedheid en de slechtheid deren de slechtheid der wereldde slechtheid der wereld blijvenslechtheid der wereld blijven inder wereld blijven in 'twereld blijven in 't algemeenblijven in 't algemeen onveranderd

Meet men in de eeuw, waarin wij leven, de mensen met de maat der kennis?Degenen, die in de kroniek der wereld als groot staan opgetekend en machtig werkten, zij hebben hun eeuw goed begrepen, doch de ideeën nooit zelf verwektMensen die in de zevende eeuw voor Christus leefden hadden er totaal geen idee van dat ze in de zevende eeuw voor Christus leefdenIk geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannenHet is ongelooflijk hoe ver in deze eeuw het verval der bewondering is gekomenIn de 19e eeuw maakte de mens de machine; in de 20e eeuw gaat de machine de mens mismaken