De vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien.


de-vriendelijkheid-is-de-taal-die-de-doven-kunnen-horen-de-blinden-kunnen-zien
mark twaindevriendelijkheidisdetaaldiedovenkunnenhorenblindenziende vriendelijkheidvriendelijkheid isis dede taaltaal diedie dede dovendoven kunnenkunnen horenhoren enen dede blindenblinden kunnenkunnen ziende vriendelijkheid isvriendelijkheid is deis de taalde taal dietaal die dedie de dovende doven kunnendoven kunnen horenkunnen horen enhoren en deen de blindende blinden kunnenblinden kunnen ziende vriendelijkheid is devriendelijkheid is de taalis de taal diede taal die detaal die de dovendie de doven kunnende doven kunnen horendoven kunnen horen enkunnen horen en dehoren en de blindenen de blinden kunnende blinden kunnen ziende vriendelijkheid is de taalvriendelijkheid is de taal dieis de taal die dede taal die de doventaal die de doven kunnendie de doven kunnen horende doven kunnen horen endoven kunnen horen en dekunnen horen en de blindenhoren en de blinden kunnenen de blinden kunnen zien

Ik zeg niet dat wij ons allen horen te misdragen, maar we horen eruit te zien alsof we het zouden kunnenDe meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk isDe waarheid kunnen we proeven, voelen en zien. Die praten we onszelf niet aanLiefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zienDe mogelijkheden van wat we denken en doen zijn beperkt door wat we niet zien, en omdat we niet zien wat we niet zien, is er niets dat we kunnen doen tot we zienVriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,  vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,  vriendelijkheid in geven schept liefde