De vrijheid is een schat, die men slechts behoudt door er gebruik van te maken


de-vrijheid-is-een-schat-die-men-slechts-behoudt-door-er-gebruik-van-te-maken
g.-m. valtourdevrijheidiseenschatdiemenslechtsbehoudtdoorergebruikvantemakende vrijheidvrijheid isis eeneen schatdie menmen slechtsslechts behoudtbehoudt doorer gebruikgebruik vanvan tete makende vrijheid isvrijheid is eenis een schatdie men slechtsmen slechts behoudtslechts behoudt doorbehoudt door erdoor er gebruiker gebruik vangebruik van tevan te makende vrijheid is eenvrijheid is een schatdie men slechts behoudtmen slechts behoudt doorslechts behoudt door erbehoudt door er gebruikdoor er gebruik vaner gebruik van tegebruik van te makende vrijheid is een schatdie men slechts behoudt doormen slechts behoudt door erslechts behoudt door er gebruikbehoudt door er gebruik vandoor er gebruik van teer gebruik van te maken

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenVele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van makenVoor degenen die ergens aan de macht komen door gebruik te maken van hun kwaliteiten, is het moeilijk om die machtspositie te verwerven, maar gemakkelijk om haar te behoudenOnoprechtheid is de grote vijand van helder taalgebruik. Als er een verschil is tussen doeleinden die men beweert na te streven en werkelijke doeleinden, zal men bijna instinctief gebruik gaan maken van lange woorden en gemeenplaatsen, als een octopus die wolken inkt verspreidtDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkErvaringen zijn de enige ware rijkdom, die men niet verliezen, maar enkel wegschenken kan - en die men zelfs behoudt als men haar wegschenkt