De vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eerder gegeten dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behouden


de-vrouw-heeft-in-het-aards-paradijs-de-appel-van-de-boom-van-kennis-van-goed-kwaad-eerder-gegeten-dan-de-man-sindsdien-heeft-ze-altijd-die-10
alphonse karrdevrouwheeftinhetaardsparadijsdeappelvanboomkennisgoedkwaadeerdergegetendanmansindsdienzealtijddie10minutenvoorsprongbehoudende vrouwvrouw heeftheeft inin hethet aardsaards paradijsparadijs dede appelappel vanvan dede boomboom vanvan kenniskennis vanvan goedgoed enen kwaadkwaad eerdereerder gegetengegeten dandan dede mansindsdien heeftheeft zeze altijdaltijd diedie 1010 minutenminuten voorsprongvoorsprong behoudende vrouw heeftvrouw heeft inheeft in hetin het aardshet aards paradijsaards paradijs deparadijs de appelde appel vanappel van devan de boomde boom vanboom van kennisvan kennis vankennis van goedvan goed engoed en kwaaden kwaad eerderkwaad eerder gegeteneerder gegeten dangegeten dan dedan de mansindsdien heeft zeheeft ze altijdze altijd diealtijd die 10die 10 minuten10 minuten voorsprongminuten voorsprong behouden

De vrucht die hij van de Boom der Kennis heeft gegeten moet nog onrijp zijn geweestAltijd en altijd hoort men van het kwaad van de rijkdom en van zondige geldzucht; en toch heeft gewis, naast de zucht tot kennis, geen andere hartstocht aan de mensen zoveel goed gedaanMen is wel geneigd te zeggen dat de appel niet ver van de boom valt, maar het bestaat toch niet dat de appel juist dezelfde boom wordt?Een vrouw, wanneer zij het ongeluk heeft kennis te hebben van wat dan ook, zou dit zo goed als ze kan moeten verbergenEen moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken, een andere vrouw maakt daarna een dwaas van hem in twintig minutenMen gelooft altijd, dat kennis kwaad doet en men wil dat ongedaan maken door de rede terug te dringen. Het kwaad der kennis kan alleen goed gemaakt worden door nog meer kennis te verwerven