De waarheden die men het minst gaarne hoort, zijn dikwijls juist die, welke men in de allereerste plaats dient te weten


de-waarheden-die-men-het-minst-gaarne-hoort-zijn-dikwijls-juist-die-welke-men-in-de-allereerste-plaats-dient-te-weten
francois de la rochefoucaulddewaarhedendiemenhetminstgaarnehoortzijndikwijlsjuistdiewelkeindeallereersteplaatsdienttewetende waarhedenwaarheden diedie menmen hethet minstminst gaarnegaarne hoortzijn dikwijlsdikwijls juistjuist diewelke menmen inin dede allereersteallereerste plaatsplaats dientdient tete wetende waarheden diewaarheden die mendie men hetmen het minsthet minst gaarneminst gaarne hoortzijn dikwijls juistdikwijls juist diewelke men inmen in dein de allereerstede allereerste plaatsallereerste plaats dientplaats dient tedient te wetende waarheden die menwaarheden die men hetdie men het minstmen het minst gaarnehet minst gaarne hoortzijn dikwijls juist diewelke men in demen in de allereerstein de allereerste plaatsde allereerste plaats dientallereerste plaats dient teplaats dient te wetende waarheden die men hetwaarheden die men het minstdie men het minst gaarnemen het minst gaarne hoortwelke men in de allereerstemen in de allereerste plaatsin de allereerste plaats dientde allereerste plaats dient teallereerste plaats dient te weten

Hoe discreter een compliment, hoe vleiender is het; de zoetste zijn niet die welke men hoort, maar die welke men raadt -Prinses Marie Louise Karadja
hoe-discreter-een-compliment-hoe-vleiender-is-het-de-zoetste-zijn-niet-die-welke-men-hoort-maar-die-welke-men-raadt
Ach, hij die zijn land dient, dient dikwijls een ondankbare -Voltaire
ach-hij-die-zijn-land-dient-dient-dikwijls-een-ondankbare
De dingen die men het beste weet zijn die, welke men niet van anderen geleerd heeft -Vauvenargues
de-dingen-die-men-het-beste-weet-zijn-die-welke-men-niet-van-anderen-geleerd-heeft
Men haat veelal die karaktertrekken in zijn ouders, die men juist geërfd heeft -F. Hellers
men-haat-veelal-die-karaktertrekken-in-zijn-ouders-die-men-juist-geërfd-heeft
Het is met geluk als met uurwerken: de minst ingewikkelde zijn die welke het minst in de war raken -Nicolas Chamfort
het-is-met-geluk-als-met-uurwerken-de-minst-ingewikkelde-zijn-die-welke-het-minst-in-de-war-raken