De ware moed gelijkt op een vlieger; wel verre van hem neer te werpen doet de tegenwind hem stijgen


de-ware-moed-gelijkt-op-een-vlieger-wel-verre-van-hem-neer-te-werpen-doet-de-tegenwind-hem-stijgen
jean antoine petit-senndewaremoedgelijktopeenvliegerwelverrevanhemneertewerpendoetdetegenwindstijgende wareware moedmoed gelijktgelijkt opop eeneen vliegerwel verreverre vanvan hemhem neerneer tete werpenwerpen doetdoet dede tegenwindtegenwind hemhem stijgende ware moedware moed gelijktmoed gelijkt opgelijkt op eenop een vliegerwel verre vanverre van hemvan hem neerhem neer teneer te werpente werpen doetwerpen doet dedoet de tegenwindde tegenwind hemtegenwind hem stijgende ware moed gelijktware moed gelijkt opmoed gelijkt op eengelijkt op een vliegerwel verre van hemverre van hem neervan hem neer tehem neer te werpenneer te werpen doette werpen doet dewerpen doet de tegenwinddoet de tegenwind hemde tegenwind hem stijgende ware moed gelijkt opware moed gelijkt op eenmoed gelijkt op een vliegerwel verre van hem neerverre van hem neer tevan hem neer te werpenhem neer te werpen doetneer te werpen doet dete werpen doet de tegenwindwerpen doet de tegenwind hemdoet de tegenwind hem stijgen

De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleitDe ware moed is niet een ballon om te stijgen, maar ook een parachute om te dalenGenade wordt verleend, niet afgedwongen; Zij drupt, als zachte regen uit de hemel  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen: Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangtWanneer je wilt taxeren hoe gelukkig iemand is, moet je niet vragen naar wat hem plezier doet, maar naar wat hem verdriet doetDe hoop gelijkt op de redder van een drenkeling. Als deze zich al te vast aan hem vastklampt, lopen beiden kans te verdrinkenWat ware het voor moed, de hond, die zijn tanden laat zien, de hand tussen de tanden te steken, als men hem met de voet kan wegtrappen?