De ware philantroop klaagt niet over de ondankbaarheid van de door hem welgedanen


de-ware-philantroop-klaagt-niet-over-de-ondankbaarheid-van-de-door-hem-welgedanen
c. j. wijnaendts franckendewarephilantroopklaagtnietoverdeondankbaarheidvandoorhemwelgedanende wareware philantroopphilantroop klaagtklaagt nietniet overover dede ondankbaarheidondankbaarheid vanvan dede doorhem welgedanende ware philantroopware philantroop klaagtphilantroop klaagt nietklaagt niet overniet over deover de ondankbaarheidde ondankbaarheid vanondankbaarheid van devan de doorde door hemdoor hem welgedanende ware philantroop klaagtware philantroop klaagt nietphilantroop klaagt niet overklaagt niet over deniet over de ondankbaarheidover de ondankbaarheid vande ondankbaarheid van deondankbaarheid van de doorvan de door hemde door hem welgedanende ware philantroop klaagt nietware philantroop klaagt niet overphilantroop klaagt niet over deklaagt niet over de ondankbaarheidniet over de ondankbaarheid vanover de ondankbaarheid van dede ondankbaarheid van de doorondankbaarheid van de door hemvan de door hem welgedanen

De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefdeWie nooit ondankbaarheid van anderen heeft leren kennen, weet niets van zijn eigen ondankbaarheidAls een verborgen bloem in een ommuurde tuin, niet opgemerkt door het vee, door geen ploeg beroerd; de wind streelt hem, de zon sterkt hem, de regen brengt hem groot: veel jongens en meisjes opteren ervoorDe ware moed gelijkt op een vlieger; wel verre van hem neer te werpen doet de tegenwind hem stijgenDe ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze hartstochten weerstand te bieden, niet door hen te gehoorzamen.Hij die klaagt dat men hem voor een idioot aanziet, is dat meestal