De ware weg voert langs een touw dat niet op grote hoogte gespannen is, maar vlak boven de grond. Het lijkt eerder bestemd om mensen te laten struikelen dan om over te lopen


de-ware-weg-voert-langs-een-touw-dat-niet-op-grote-hoogte-gespannen-is-maar-vlak-boven-de-grond-het-lijkt-eerder-bestemd-om-mensen-te-laten
franz kafkadewarewegvoertlangseentouwdatnietopgrotehoogtegespannenismaarvlakbovendegrondhetlijkteerderbestemdommensentelatenstruikelendanoverlopende wareware wegweg voertvoert langslangs eeneen touwtouw datdat nietniet opop grotegrote hoogtehoogte gespannengespannen ismaar vlakvlak bovenboven dede grondhet lijktlijkt eerdereerder bestemdbestemd omom mensenmensen tete latenlaten struikelenstruikelen dandan omom overover tete lopende ware wegware weg voertweg voert langsvoert langs eenlangs een touween touw dattouw dat nietdat niet opniet op groteop grote hoogtegrote hoogte gespannenhoogte gespannen ismaar vlak bovenvlak boven deboven de grondhet lijkt eerderlijkt eerder bestemdeerder bestemd ombestemd om mensenom mensen temensen te latente laten struikelenlaten struikelen danstruikelen dan omdan om overom over teover te lopen

De grote Weg is vlak, maar mensen zoeken liever bergpadenDe mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurdEen gelovige lijkt op een dier, dat aan een paal gebonden is, en niet verder kan dan het touw toelaatHoop is als een weg door het land; er bestond nooit een weg, maar wanneer er veel mensen over lopen, ontstaat er een wegDe ware kunstenaar zal eerder zijn vrouw laten verhongeren, zijn kinderen barrevoets laten rondlopen, zijn oude moeder voor hem laten sloven om de kost te verdienen, dan aan iets anders te werken dan aan zijn kunstDe heldere weg lijkt donker, de vlakke weg lijkt hobbelig, eenvoudige waarheid lijkt onzuiver