De wedren naar succes is mooi, de zege lijkt zo zoet, Maar kost te veel als men hiervoor de vrijheid missen moet


de-wedren-naar-succes-is-mooi-de-zege-lijkt-zo-zoet-maar-kost-te-veel-als-men-hiervoor-de-vrijheid-missen-moet
jean de la fontainedewedrennaarsuccesismooidezegelijktzozoetmaarkostteveelalsmenhiervoorvrijheidmissenmoetde wedrenwedren naarnaar successucces isis mooide zegezege lijktlijkt zozo zoetmaar kostkost tete veelveel alsals menmen hiervoorde vrijheidvrijheid missenmissen moetde wedren naarwedren naar succesnaar succes issucces is mooide zege lijktzege lijkt zolijkt zo zoetmaar kost tekost te veelte veel alsveel als menals men hiervoormen hiervoor dehiervoor de vrijheidde vrijheid missenvrijheid missen moetde wedren naar succeswedren naar succes isnaar succes is mooide zege lijkt zozege lijkt zo zoetmaar kost te veelkost te veel alste veel als menveel als men hiervoorals men hiervoor demen hiervoor de vrijheidhiervoor de vrijheid missende vrijheid missen moetde wedren naar succes iswedren naar succes is mooide zege lijkt zo zoetmaar kost te veel alskost te veel als mente veel als men hiervoorveel als men hiervoor deals men hiervoor de vrijheidmen hiervoor de vrijheid missenhiervoor de vrijheid missen moet

Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juistAls zij jong is moet de vrouw mooi zijn om succes te hebben, daarna moet zij succes hebben om mooi te blijvenOm fortuin te maken moet men niet geest hebben, maar men moet fijngevoeligheid missenMen kent verloren goed eerst dan als men het missen moetGeest moet groeien als vingers; indien ze van anderen wordt genomen lijkt ze op pruimen die men op zwarte doornen steekt; ze prijken er een tijdje, maar verschrompelen danDe weg naar succes zou veel korter duren als er niet telkens van die verrukkelijke pleisterplaatsen waren