De weg, je zult hem volgen. Het geluk, je zult het vergeten.  De kelk, je zult hem ledigen. De smart, je zult haar verbergen.  Het antwoord, je zult het leren. Het einde, je zult het dragen


de-weg-zult-hem-volgen-het-geluk-zult-het-vergeten-de-kelk-zult-hem-ledigen-de-smart-zult-haar-verbergen-het-antwoord-zult-het-leren-het
dag hammarskjölddewegzulthemvolgenhetgelukhetvergetenkelkledigensmarthaarverbergenantwoordlereneindedragende wegje zultzult hemhem volgenhet gelukje zultzult hethet vergetenvergetendede kelkje zultzult hemhem ledigende smartje zultzult haarhaar verbergenverbergenhethet antwoordje zultzult hethet lerenhet eindeje zultzult hethet dragenje zult hemzult hem volgenje zult hetzult het vergetenhet vergetende kelkje zult hemzult hem ledigenje zult haarzult haar verbergenhaar verbergenhet antwoordje zult hetzult het lerenje zult hetzult het dragen

De religie met haar;
de-religie-met-haar-gij-zult-verzakenis-het-precieze-tegendeel-van-het-nieuwe-gebod-gij-zult-blij-zijn-waarover-al-onze-profeten-het-eens-zijn
O, Zarathustra, gij zult gaan als schaduw van dat  wat komen moet; zo zult gij bevelen en bevelend voorgaan -Friedrich Nietzsche
o-zarathustra-gij-zult-gaan-als-schaduw-van-dat-wat-komen-moet-zo-zult-gij-bevelen-bevelend-voorgaan
Je zult nooit gelukkig worden als je naar het geluk blijft zoeken. Je zult nooit leven als je blijft zoeken naar de bedoeling van het leven -Albert Camus
je-zult-nooit-gelukkig-worden-als-naar-het-geluk-blijft-zoeken-je-zult-nooit-leven-als-blijft-zoeken-naar-de-bedoeling-van-het-leven
Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden -Ben Cami
hoe-ouder-ge-wordt-te-meer-zult-ge-lief-hebben-hoe-meer-ge-lief-hebt-te-jonger-zult-ge-worden
Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn -Seneca
leeft-gij-volgens-de-natuur-dan-zult-gij-nooit-arm-zijn-leeft-gij-naar-de-mening-der-wereld-dan-zult-gij-nooit-rijk-zijn
Je zult er niet in slagen iemand te doen ophouden, als je hem toestond te beginnen -Seneca
je-zult-er-niet-in-slagen-iemand-te-doen-ophouden-als-hem-toestond-te-beginnen