De wereld is oud, zegt men, en ik geloof het. Intussen moet men haar nog vermaken als een kind


de-wereld-is-oud-zegt-men-ik-geloof-het-intussen-moet-men-haar-nog-vermaken-als-een-kind
jean de la fontainedewereldisoudzegtmenikgeloofhetintussenmoetmenhaarnogvermakenalseenkindde wereldwereld isis oudzegt menen ikik geloofgeloof hetintussen moetmoet menmen haarhaar nognog vermakenvermaken alsals eeneen kindde wereld iswereld is ouden ik geloofik geloof hetintussen moet menmoet men haarmen haar noghaar nog vermakennog vermaken alsvermaken als eenals een kindde wereld is ouden ik geloof hetintussen moet men haarmoet men haar nogmen haar nog vermakenhaar nog vermaken alsnog vermaken als eenvermaken als een kindintussen moet men haar nogmoet men haar nog vermakenmen haar nog vermaken alshaar nog vermaken als eennog vermaken als een kind

Als men jong is moet men de wijsheid bestuderen, als men oud is moet men haar in de praktijk brengenDe schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kindDe laster is als een wesp die u lastig valt en tegenover welke men geen enkele beweging moet maken, tenzij men er zeker van is haar te doden, want anders herhaalt zij haar aanval met nog groter woedeWat men aan degene zegt, wie men alles zegt, is nog niet de helft van hetgeen men verborgen houdtMen is oud geworden, men is arm geworden, men is in een lege wereld terechtgekomen, wanneer men zijn moeder heeft verlorenIn de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegt