De wereld wordt tegenwoordig door de pers geregeerd. De staten veranderen niet zozeer van regering als van redacties


de-wereld-wordt-tegenwoordig-door-de-pers-geregeerd-de-staten-veranderen-niet-zozeer-van-regering-als-van-redacties
jean antoine petit-senndewereldwordttegenwoordigdoordepersgeregeerdstatenveranderennietzozeervanregeringalsredactiesde wereldwereld wordtwordt tegenwoordigtegenwoordig doorde perspers geregeerdde statenstaten veranderenveranderen nietniet zozeerzozeer vanvan regeringregering alsals vanvan redactiesde wereld wordtwereld wordt tegenwoordigwordt tegenwoordig doortegenwoordig door dedoor de persde pers geregeerdde staten veranderenstaten veranderen nietveranderen niet zozeerniet zozeer vanzozeer van regeringvan regering alsregering als vanals van redactiesde wereld wordt tegenwoordigwereld wordt tegenwoordig doorwordt tegenwoordig door detegenwoordig door de persdoor de pers geregeerdde staten veranderen nietstaten veranderen niet zozeerveranderen niet zozeer vanniet zozeer van regeringzozeer van regering alsvan regering als vanregering als van redactiesde wereld wordt tegenwoordig doorwereld wordt tegenwoordig door dewordt tegenwoordig door de perstegenwoordig door de pers geregeerdde staten veranderen niet zozeerstaten veranderen niet zozeer vanveranderen niet zozeer van regeringniet zozeer van regering alszozeer van regering als vanvan regering als van redacties

Een land, dat geregeerd wordt door de openbare mening kan niet geregeerd worden door de bevoegdheid -Gustave le Bon
een-land-dat-geregeerd-wordt-door-de-openbare-mening-kan-niet-geregeerd-worden-door-de-bevoegdheid
De volkeren veranderen van regering, maar zij veranderen niet van karakter -Emile de Girardin
de-volkeren-veranderen-van-regering-maar-zij-veranderen-niet-van-karakter
De ene literatuur verschilt van de andere niet zozeer door de tekst dan wel door de manier waarop zij gelezen wordt -Jorge Luis Borges
de-ene-literatuur-verschilt-van-de-andere-niet-zozeer-door-de-tekst-dan-wel-door-de-manier-waarop-zij-gelezen-wordt
Men wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens! -Sören Kierkegaard
men-wordt-tegenwoordig-schrijver-door-te-lezen-niet-meer-door-zijn-originaliteit-en-mens-wordt-men-door-anderen-na-te-apen-men-is-net-als-al-die
Vroeger hadden we de pijnbank.Tegenwoordig hebben we de pers -Oscar Wilde
vroeger-hadden-we-de-pijnbanktegenwoordig-hebben-we-de-pers