De wereld zou doodvervelend zijn als niet ieder zich stiekem superieur achtte aan bijna ieder ander mens


de-wereld-zou-doodvervelend-zijn-als-niet-ieder-zich-stiekem-superieur-achtte-aan-bijna-ieder-ander-mens
don marquisdewereldzoudoodvervelendzijnalsnietiederzichstiekemsuperieurachtteaanbijnaandermensde wereldwereld zouzou doodvervelenddoodvervelend zijnzijn alsals nietniet iederieder zichzich stiekemstiekem superieursuperieur achtteachtte aanaan bijnabijna iederander mensde wereld zouwereld zou doodvervelendzou doodvervelend zijndoodvervelend zijn alszijn als nietals niet iederniet ieder zichieder zich stiekemzich stiekem superieurstiekem superieur achttesuperieur achtte aanachtte aan bijnaaan bijna iederbijna ieder anderieder ander mensde wereld zou doodvervelendwereld zou doodvervelend zijnzou doodvervelend zijn alsdoodvervelend zijn als nietzijn als niet iederals niet ieder zichniet ieder zich stiekemieder zich stiekem superieurzich stiekem superieur achttestiekem superieur achtte aansuperieur achtte aan bijnaachtte aan bijna iederaan bijna ieder anderbijna ieder ander mensde wereld zou doodvervelend zijnwereld zou doodvervelend zijn alszou doodvervelend zijn als nietdoodvervelend zijn als niet iederzijn als niet ieder zichals niet ieder zich stiekemniet ieder zich stiekem superieurieder zich stiekem superieur achttezich stiekem superieur achtte aanstiekem superieur achtte aan bijnasuperieur achtte aan bijna iederachtte aan bijna ieder anderaan bijna ieder ander mens

Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig -Wim Kan
als-ieder-mens-één-ander-mens-gelukkig-zou-maken-was-de-hele-wereld-gelukkig
De mens zou niet de heer der schepping zijn, als hij zich niet boven haar verheven achtte -Johann Wolfgang von Goethe
de-mens-zou-niet-de-heer-der-schepping-zijn-als-hij-zich-niet-boven-haar-verheven-achtte
Wij zijn een volk van individualisten. Ieder voelt zich apart en ieder geneert zich voor die apartheid -Godfried Bomans
wij-zijn-een-volk-van-individualisten-ieder-voelt-zich-apart-ieder-geneert-zich-voor-die-apartheid
Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt -E. von Feuchtersleben
ieder-mens-is-een-antaeus-de-moederlijke-aarde-sterkt-bezielt-ieder-tot-de-onoverwinnelijkheid-als-hij-haar-met-liefde-vasthoudt
Als ieder mens naar zijn verdienste behandeld werd, wie zou dan de geselstraf ontlopen? -William Shakespeare
als-ieder-mens-naar-zijn-verdienste-behandeld-werd-wie-zou-dan-de-geselstraf-ontlopen
De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mens -George Bernard Shaw
de-redelijke-mens-past-zich-aan-de-wereld-aan-de-onredelijke-mens-volhardt-in-zijn-pogingen-de-wereld-aan-hemzelf-aan-te-passen-derhalve-is-alle