De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen


de-wiskunde-is-de-kunst-om-de-zelfde-naam-te-geven-aan-dingen-die-in-materie-verschillen-maar-in-vorm-overeenkomen
henri poincarédewiskundeisdekunstomzelfdenaamtegevenaandingendieinmaterieverschillenmaarvormovereenkomende wiskundewiskunde isis dede kunstkunst omom dede zelfdezelfde naamnaam tete gevengeven aanaan dingendie inin materiematerie verschillenverschillen maarmaar inin vormvorm overeenkomende wiskunde iswiskunde is deis de kunstde kunst omkunst om deom de zelfdede zelfde naamzelfde naam tenaam te gevente geven aangeven aan dingendie in materiein materie verschillenmaterie verschillen maarverschillen maar inmaar in vormin vorm overeenkomende wiskunde is dewiskunde is de kunstis de kunst omde kunst om dekunst om de zelfdeom de zelfde naamde zelfde naam tezelfde naam te gevennaam te geven aante geven aan dingendie in materie verschillenin materie verschillen maarmaterie verschillen maar inverschillen maar in vormmaar in vorm overeenkomende wiskunde is de kunstwiskunde is de kunst omis de kunst om dede kunst om de zelfdekunst om de zelfde naamom de zelfde naam tede zelfde naam te gevenzelfde naam te geven aannaam te geven aan dingendie in materie verschillen maarin materie verschillen maar inmaterie verschillen maar in vormverschillen maar in vorm overeenkomen

In wezen echter, hoewel uit de materie geboren, bestrijdt de kunst de materie. Deze vijandigheid groeit naarmate de materie zich naar buiten in de verschijning dringtGeven is een kunst, maar gulzige vrijgevigheid is een vorm van brakenEr is, concreet gezien, niet Materie en Geest, maar er is alleen Materie die Geest wordtErvaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten gevenBij het geven van een naam aan een zoon, moet men denken aan de vrouw die hem eenmaal zal moeten uitsprekenEr is vreugde, zelfs in de smart; en de zelfde herinnering, die lange droefheid geven, kunnen deze ook verzachten