De zucht tot het nieuwe, heeft vaak het fatale; zij wil het bijzondere en schept het banale


de-zucht-tot-het-nieuwe-heeft-vaak-het-fatale-zij-wil-het-bijzondere-schept-het-banale
fliegende blätterdezuchttothetnieuweheeftvaakfatalezijwilbijzonderescheptbanalede zuchtzucht tottot hethet nieuweheeft vaakvaak hethet fatalezij wilwil hethet bijzonderebijzondere enen scheptschept hethet banalede zucht totzucht tot hettot het nieuweheeft vaak hetvaak het fatalezij wil hetwil het bijzonderehet bijzondere enbijzondere en schepten schept hetschept het banalede zucht tot hetzucht tot het nieuweheeft vaak het fatalezij wil het bijzonderewil het bijzondere enhet bijzondere en scheptbijzondere en schept heten schept het banalede zucht tot het nieuwezij wil het bijzondere enwil het bijzondere en schepthet bijzondere en schept hetbijzondere en schept het banale

Een sterke wil heeft vaak een sterk verlangen tot steun. Het verlangen is de ziel van de wil -Gustave le Bon
een-sterke-wil-heeft-vaak-een-sterk-verlangen-tot-steun-het-verlangen-is-de-ziel-van-de-wil
Zucht tot oorspronkelijkheid is vaak slechts een dekmantel voor gebrek aan talent -Fliegende Blätter
zucht-tot-oorspronkelijkheid-is-vaak-slechts-een-dekmantel-voor-gebrek-aan-talent
Tot logisch denken behoort een bijzonder talent, een bijzondere oefening, een bijzondere moed -Otto Weiss
tot-logisch-denken-behoort-een-bijzonder-talent-een-bijzondere-oefening-een-bijzondere-moed
Zwakheid van karakter, verbonden met zucht tot behagen, geeft maar al te vaak de illusie van goedheid -Paul Brulat
zwakheid-van-karakter-verbonden-met-zucht-tot-behagen-geeft-maar-al-te-vaak-de-illusie-van-goedheid