De zwakheid van de menselijke rede blijkt duidelijker in degenen die haar zwakheid niet kennen, dan in degenen die haar wel kennen


de-zwakheid-van-de-menselijke-rede-blijkt-duidelijker-in-degenen-die-haar-zwakheid-niet-kennen-dan-in-degenen-die-haar-wel-kennen
blaise pascaldezwakheidvandemenselijkeredeblijktduidelijkerindegenendiehaarnietkennendanwelkennende zwakheidzwakheid vanvan dede menselijkemenselijke rederede blijktblijkt duidelijkerduidelijker inin degenendegenen diedie haarhaar zwakheidzwakheid nietniet kennendan inin degenendegenen diedie haarhaar welwel kennende zwakheid vanzwakheid van devan de menselijkede menselijke redemenselijke rede blijktrede blijkt duidelijkerblijkt duidelijker induidelijker in degenenin degenen diedegenen die haardie haar zwakheidhaar zwakheid nietzwakheid niet kennendan in degenenin degenen diedegenen die haardie haar welhaar wel kennende zwakheid van dezwakheid van de menselijkevan de menselijke redede menselijke rede blijktmenselijke rede blijkt duidelijkerrede blijkt duidelijker inblijkt duidelijker in degenenduidelijker in degenen diein degenen die haardegenen die haar zwakheiddie haar zwakheid niethaar zwakheid niet kennendan in degenen diein degenen die haardegenen die haar weldie haar wel kennende zwakheid van de menselijkezwakheid van de menselijke redevan de menselijke rede blijktde menselijke rede blijkt duidelijkermenselijke rede blijkt duidelijker inrede blijkt duidelijker in degenenblijkt duidelijker in degenen dieduidelijker in degenen die haarin degenen die haar zwakheiddegenen die haar zwakheid nietdie haar zwakheid niet kennendan in degenen die haarin degenen die haar weldegenen die haar wel kennen

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden -André Gide
geloof-degenen-die-de-waarheid-zoeken-twijfel-aan-degenen-die-haar-hebben-gevonden
Ofschoon veel mensen ervan beschuldigd worden hun zwakheid niet te kennen, zijn er wellicht even weinig, die hun kracht kennen -Jonathan Swift
ofschoon-veel-mensen-ervan-beschuldigd-worden-hun-zwakheid-niet-te-kennen-zijn-er-wellicht-even-weinig-die-hun-kracht-kennen
Een van de dingen die de vooruitgang der mensheid het meest in de weg staan, is dat de mensen niet luisteren naar degenen die het verstandigst, doch naar degenen die het luidst spreken -A. Schopenhauer
een-van-de-dingen-die-de-vooruitgang-der-mensheid-het-meest-in-de-weg-staan-is-dat-de-mensen-niet-luisteren-naar-degenen-die-het-verstandigst-doch
Wanneer iemand zegt: `ik wil de zaak niet verder onderzoeken', dan kent bij haar al, óf hij is bang haar te leren kennen -Otto Weiss
wanneer-iemand-zegt-`ik-wil-de-zaak-niet-verder-onderzoeken'-dan-kent-bij-haar-al-óf-hij-is-bang-haar-te-leren-kennen
Voor degenen die ergens aan de macht komen door gebruik te maken van hun kwaliteiten, is het moeilijk om die machtspositie te verwerven, maar gemakkelijk om haar te behouden -Machiavelli
voor-degenen-die-ergens-aan-de-macht-komen-door-gebruik-te-maken-van-hun-kwaliteiten-is-het-moeilijk-om-die-machtspositie-te-verwerven-maar