Degene die de openbare mening over zelfmoord zou veranderen en de manieren om zelfmoord te plegen zou verbeteren, zou een weldoener van de mensheid zijn - maar gehouden worden voor een monster


degene-die-de-openbare-mening-over-zelfmoord-zou-veranderen-de-manieren-om-zelfmoord-te-plegen-zou-verbeteren-zou-een-weldoener-van-de-mensheid-zijn
henry de montherlantdegenediedeopenbaremeningoverzelfmoordzouveranderenmanierenomteplegenverbetereneenweldoenervanmensheidzijnmaargehoudenwordenvoormonsterdegene diedie dede openbareopenbare meningmening overover zelfmoordzelfmoord zouzou veranderenveranderen enen dede manierenmanieren omom zelfmoordzelfmoord tete plegenplegen zouzou verbeterenzou eeneen weldoenerweldoener vanvan dede mensheidmensheid zijnzijnmaarmaar gehoudengehouden wordenworden vooreen monsterdegene die dedie de openbarede openbare meningopenbare mening overmening over zelfmoordover zelfmoord zouzelfmoord zou veranderenzou veranderen enveranderen en deen de manierende manieren ommanieren om zelfmoordom zelfmoord tezelfmoord te plegente plegen zouplegen zou verbeterenzou een weldoenereen weldoener vanweldoener van devan de mensheidde mensheid zijnmensheid zijnmaar gehoudenmaar gehouden wordengehouden worden voorworden voor eenvoor een monster

Zelfmoord is een daad van emancipatie, zoals ook euthanasie zou moeten zijn; maar, hier staan dogma's in de weg en zonderlinge bezwarenIndien ik geen gevoel voor humor had, dan zou ik al lang geleden zelfmoord hebben gepleegdEr zijn mensen die geen zelfmoord durven plegen uit schrik voor wat de buren zullen zeggenIk geloof stellig dat als de hele materia medica op de bodem van de zee kon worden gedeponeerd, dit enkel gunstig voor de mensheid, maar heel ongunstig voor de vissen zou zijnNegen mensen op 10 plegen zelfmoordZou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?