Democratie betekent dat ieder overeenkomstig zijn kunnen en verdienste tot zijn recht komt


democratie-betekent-dat-ieder-overeenkomstig-zijn-kunnen-verdienste-tot-zijn-recht-komt
karl jaspersdemocratiebetekentdatiederovereenkomstigzijnkunnenverdienstetotrechtkomtdemocratie betekentbetekent datdat iederieder overeenkomstigovereenkomstig zijnzijn kunnenkunnen enen verdiensteverdienste tottot zijnzijn rechtrecht komtdemocratie betekent datbetekent dat iederdat ieder overeenkomstigieder overeenkomstig zijnovereenkomstig zijn kunnenzijn kunnen enkunnen en verdiensteen verdienste totverdienste tot zijntot zijn rechtzijn recht komtdemocratie betekent dat iederbetekent dat ieder overeenkomstigdat ieder overeenkomstig zijnieder overeenkomstig zijn kunnenovereenkomstig zijn kunnen enzijn kunnen en verdienstekunnen en verdienste toten verdienste tot zijnverdienste tot zijn rechttot zijn recht komtdemocratie betekent dat ieder overeenkomstigbetekent dat ieder overeenkomstig zijndat ieder overeenkomstig zijn kunnenieder overeenkomstig zijn kunnen enovereenkomstig zijn kunnen en verdienstezijn kunnen en verdienste totkunnen en verdienste tot zijnen verdienste tot zijn rechtverdienste tot zijn recht komt

Ieder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeftWie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regerenGeef ieder ogenblik zijn recht, dat is het eerste vereiste om gelukkig te wordenGrondstellingen, principes, kunnen zeer verschillend zijn en toch tot de zelfde besluiten voeren, daar ieder weet, dat het ware vaak uit het verkeerde volgtAls ieder mens naar zijn verdienste behandeld werd, wie zou dan de geselstraf ontlopen?De gemoedsrust komt voort uit grote verdienste of uit het ontbreken van enige verdienste