Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert


democratische-politiek-is-de-kunst-om-het-volk-wijs-te-maken-dat-het-regeert
louis latzarusdemocratischepolitiekisdekunstomhetvolkwijstemakendatregeertdemocratische politiekpolitiek isis dede kunstkunst omom hethet volkvolk wijswijs tete makenmaken datdat hethet regeertdemocratische politiek ispolitiek is deis de kunstde kunst omkunst om hetom het volkhet volk wijsvolk wijs tewijs te makente maken datmaken dat hetdat het regeertdemocratische politiek is depolitiek is de kunstis de kunst omde kunst om hetkunst om het volkom het volk wijshet volk wijs tevolk wijs te makenwijs te maken datte maken dat hetmaken dat het regeertdemocratische politiek is de kunstpolitiek is de kunst omis de kunst om hetde kunst om het volkkunst om het volk wijsom het volk wijs tehet volk wijs te makenvolk wijs te maken datwijs te maken dat hette maken dat het regeert

De goede politiek is, aan de volkeren wijs te maken dat zij vrij zijn -Napoleon
de-goede-politiek-is-aan-de-volkeren-wijs-te-maken-dat-zij-vrij-zijn
Laat het volk denken dat het regeert, en het zal geregeerd worden -William Penn
laat-het-volk-denken-dat-het-regeert-het-zal-geregeerd-worden
In strijd met de democratische ideeën leert de psychologie, dat het collectieve wezen, Volk genaamd, ver beneden de afzonderlijke mens staat -Gustave le Bon
in-strijd-met-de-democratische-ideeën-leert-de-psychologie-dat-het-collectieve-wezen-volk-genaamd-ver-beneden-de-afzonderlijke-mens-staat
Alle democratische staten worden bestuurd door de wijsheid en de dwaasheid van het volk te zamen -James A. Garfield
alle-democratische-staten-worden-bestuurd-door-de-wijsheid-de-dwaasheid-van-het-volk-te-zamen
Zoudt gij menen, dat politiek beheerst wordt door een wet van andere soort, dan die de plooien van uw kleed regeert? -Multatuli
zoudt-gij-menen-dat-politiek-beheerst-wordt-door-een-wet-van-andere-soort-dan-die-de-plooien-van-uw-kleed-regeert