Denken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaam


denken-wat-men-niet-gevoelt-is-tot-zichzelve-liegen-al-wat-men-denkt-moet-men-denken-met-zijn-gehele-wezen-ziel-lichaam
joseph joubertdenkenwatmennietgevoeltistotzichzelveliegenaldenktmoetdenkenmetzijngehelewezenziellichaamdenken watwat menmen nietniet gevoeltgevoelt isis tottot zichzelvezichzelve liegenal watwat menmen denktdenkt moetmoet menmen denkendenken metmet zijnzijn gehelegehele wezenziel enen lichaamdenken wat menwat men nietmen niet gevoeltniet gevoelt isgevoelt is totis tot zichzelvetot zichzelve liegenal wat menwat men denktmen denkt moetdenkt moet menmoet men denkenmen denken metdenken met zijnmet zijn gehelezijn gehele wezenziel en lichaamdenken wat men nietwat men niet gevoeltmen niet gevoelt isniet gevoelt is totgevoelt is tot zichzelveis tot zichzelve liegenal wat men denktwat men denkt moetmen denkt moet mendenkt moet men denkenmoet men denken metmen denken met zijndenken met zijn gehelemet zijn gehele wezendenken wat men niet gevoeltwat men niet gevoelt ismen niet gevoelt is totniet gevoelt is tot zichzelvegevoelt is tot zichzelve liegenal wat men denkt moetwat men denkt moet menmen denkt moet men denkendenkt moet men denken metmoet men denken met zijnmen denken met zijn geheledenken met zijn gehele wezen

Men schept alleen dan behagen in liegen, zelfs zonder blijkbare reden en zonder belang, wanneer men gewoon is tot zichzelve te liegenMen moet de mensen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denkenWanneer men te verstandige dingen wat ruw zegt en met luide stem verkondigt wat de anderen in stilte denken, wordt men voor gek gehoudenDoor voortdurend aan vrouwen te denken, weet men niet meer wat er over te denken valtOm te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggenMen vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft