Deugd en ondeugd, zedelijk goed en kwaad, is in elk land datgene, wat nuttig of schadelijk is voor de maatschappij


deugd-ondeugd-zedelijk-goed-kwaad-is-in-elk-land-datgene-wat-nuttig-of-schadelijk-is-voor-de-maatschappij
voltairedeugdondeugdzedelijkgoedkwaadisinelklanddatgenewatnuttigofschadelijkvoordemaatschappijdeugd enen ondeugdzedelijk goedgoed enen kwaadis inin elkelk landwat nuttigschadelijk isis voorde maatschappijdeugd en ondeugdzedelijk goed engoed en kwaadis in elkin elk landelk land datgenenuttig of schadelijkschadelijk is vooris voor devoor de maatschappijzedelijk goed en kwaadis in elk landin elk land datgenewat nuttig of schadelijknuttig of schadelijk isschadelijk is voor deis voor de maatschappijis in elk land datgenewat nuttig of schadelijk isnuttig of schadelijk is voorschadelijk is voor de maatschappij

Recht is, wat in elk land nuttig is voor allen of voor het grootst mogelijke aantal -Justinianus I
recht-is-wat-in-elk-land-nuttig-is-voor-allen-of-voor-het-grootst-mogelijke-aantal
Goed en kwaad grenzen aan elkaar; daarom krijgt de deugd vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft -Ovidius
goed-kwaad-grenzen-aan-elkaar-daarom-krijgt-de-deugd-vaak-de-schuld-van-wat-de-ondeugd-misdreven-heeft
Regels zijn nuttig voor getalenteerde mensen, maar schadelijk voor genieën -Victor Hugo
regels-zijn-nuttig-voor-getalenteerde-mensen-maar-schadelijk-voor-genieën
Vraag deugd en ondeugd naar hun ouders, en gij zult menige deugd de deur uitjagen en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-hun-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uitjagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen
Vraag deugd en ondeugd naar haar ouders, en gij zult menige deugd de deur uit jagen, en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-haar-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uit-jagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen