Die gevaren zijn het zeldzaamst, die bij mislukking het minst schaden, en bij succes het grootste voordeel brengen


die-gevaren-zijn-het-zeldzaamst-die-bij-mislukking-het-minst-schaden-bij-succes-het-grootste-voordeel-brengen
thucydidesdiegevarenzijnhetzeldzaamstdiebijmislukkingminstschadensuccesgrootstevoordeelbrengendie gevarengevaren zijnzijn hethet zeldzaamstdie bijbij mislukkingmislukking hethet minstminst schadenen bijbij successucces hethet grootstegrootste voordeelvoordeel brengendie gevaren zijngevaren zijn hetzijn het zeldzaamstdie bij mislukkingbij mislukking hetmislukking het minsthet minst schadenen bij succesbij succes hetsucces het grootstehet grootste voordeelgrootste voordeel brengendie gevaren zijn hetgevaren zijn het zeldzaamstdie bij mislukking hetbij mislukking het minstmislukking het minst schadenen bij succes hetbij succes het grootstesucces het grootste voordeelhet grootste voordeel brengendie gevaren zijn het zeldzaamstdie bij mislukking het minstbij mislukking het minst schadenen bij succes het grootstebij succes het grootste voordeelsucces het grootste voordeel brengen

De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzakenOp twee dingen moet men zich bij ziektes toeleggen: baat te brengen of dan tenminste niet te schadenBezoekers brengen altijd vreugde aan, zo 't niet bij het komen is, dan bij het gaanEr is geen succes te vergelijken met een mislukking en een mislukking is in het geheel geen succesBij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er iets van opgestoken heeftHet moeilijkste bij succes is dat je moet blijven succes hebben