Die zonder dwaasheid leeft, is niet zo wijs als hij meent


die-zonder-dwaasheid-leeft-is-niet-zo-wijs-als-hij-meent
francois de la rochefoucaulddiezonderdwaasheidleeftisnietzowijsalshijmeentdie zonderzonder dwaasheiddwaasheid leeftis nietniet zozo wijswijs alsals hijhij meentdie zonder dwaasheidzonder dwaasheid leeftis niet zoniet zo wijszo wijs alswijs als hijals hij meentdie zonder dwaasheid leeftis niet zo wijsniet zo wijs alszo wijs als hijwijs als hij meentis niet zo wijs alsniet zo wijs als hijzo wijs als hij meent

Wie zonder tabak leeft is niet waard dat hij leeftAls een dwaas zou volharden in zijn dwaasheid zou hij wijs wordenWiens dagen voorbijgaan zonder goede werken en zonder genot gelijkt de blaasbalg van een smid: hij ademt wel, maar hij leeft nietAls je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos isHij. die leeft in zijn hogere gevoelens, leeft in de hemel; wanneer hij die in woorden brengt, valt hij op de aardeIn zover is de dwaas wijs, als hij weet dat hij dwaas is; maar de dwaas die zichzelf wijs acht, dat is een dwaas