Diegene van ons die het goede en het kwade van het leven het best kan dragen, is naar mijn mening het best opgevoed


diegene-van-ons-die-het-goede-het-kwade-van-het-leven-het-best-kan-dragen-is-naar-mijn-mening-het-best-opgevoed
jean-jacques rousseaudiegenevanonsdiehetgoedekwadelevenbestkandragenisnaarmijnmeningopgevoeddiegene vanvan onsons diedie hethet goedegoede enen hethet kwadekwade vanvan hethet levenleven hethet bestbest kankan dragenis naarnaar mijnmijn meningmening hethet bestbest opgevoeddiegene van onsvan ons dieons die hetdie het goedehet goede engoede en heten het kwadehet kwade vankwade van hetvan het levenhet leven hetleven het besthet best kanbest kan dragenis naar mijnnaar mijn meningmijn mening hetmening het besthet best opgevoeddiegene van ons dievan ons die hetons die het goededie het goede enhet goede en hetgoede en het kwadeen het kwade vanhet kwade van hetkwade van het levenvan het leven hethet leven het bestleven het best kanhet best kan dragenis naar mijn meningnaar mijn mening hetmijn mening het bestmening het best opgevoeddiegene van ons die hetvan ons die het goedeons die het goede endie het goede en hethet goede en het kwadegoede en het kwade vanen het kwade van hethet kwade van het levenkwade van het leven hetvan het leven het besthet leven het best kanleven het best kan dragenis naar mijn mening hetnaar mijn mening het bestmijn mening het best opgevoed

Het wezen van de wereld ligt in het kwade en het goede en het een kan zonder het ander niet in leven zijn -Jakob Böhme
het-wezen-van-de-wereld-ligt-in-het-kwade-het-goede-het-een-kan-zonder-het-ander-niet-in-leven-zijn
Het leed van het leven alleen leert ons het goede van het leven naar waarde te schatten -Johann Wolfgang von Goethe
het-leed-van-het-leven-alleen-leert-ons-het-goede-van-het-leven-naar-waarde-te-schatten
De goede daden, waarvan de herinnering ons het meest het hart verwarmt, zijn diegene, die wij met onzekerheid ondernomen hebben, haast met berouw -Henry Boucher
de-goede-daden-waarvan-de-herinnering-ons-het-meest-het-hart-verwarmt-zijn-diegene-die-wij-met-onzekerheid-ondernomen-hebben-haast-met-berouw
De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf -Nicolaas Beets
de-grootste-vijand-van-het-goede-is-niet-de-liefde-tot-het-kwade-maar-de-valse-schaamte-voor-het-goede-zelf
Alles gaat voorbij! Dat is het kwade bij het goede en het goede bij het kwade -Fliegende Blätter
alles-gaat-voorbij-dat-is-het-kwade-bij-het-goede-het-goede-bij-het-kwade