Dit is een der redenen waarom 't mij zo moeilijk valt schrijver van beroep te zijn. Er gaan soms maanden voorbij, dat het me onmogelijk is mij te uiten. Die tijd breng ik met denken door, en een beroepsschrijver in Nederland kan zich zo'n weelde niet gunnen


dit-is-een-der-redenen-waarom-'t-mij-zo-moeilijk-valt-schrijver-van-beroep-te-zijn-er-gaan-soms-maanden-voorbij-dat-het-me-onmogelijk-is-mij-te
multatuliditiseenderredenenwaarom'tmijzomoeilijkvaltschrijvervanberoeptezijnergaansomsmaandenvoorbijdathetmeonmogelijkuitendietijdbrengikmetdenkendoorberoepsschrijverinnederlandkanzichzo'nweeldenietgunnendit isis eeneen derder redenenredenen waaromwaarom 'tt mijmij zozo moeilijkmoeilijk valtvalt schrijverschrijver vanvan beroepberoep tete zijner gaangaan somssoms maandenmaanden voorbijdat hethet meme onmogelijkonmogelijk isis mijmij tete uitendie tijdtijd brengbreng ikik metmet denkendenken dooren eeneen beroepsschrijverberoepsschrijver inin nederlandkan zichzich zo'nzo'n weeldeweelde nietniet gunnendit is eenis een dereen der redenender redenen waaromredenen waarom 'twaarom 't mijt mij zomij zo moeilijkzo moeilijk valtmoeilijk valt schrijvervalt schrijver vanschrijver van beroepvan beroep teberoep te zijner gaan somsgaan soms maandensoms maanden voorbijdat het mehet me onmogelijkme onmogelijk isonmogelijk is mijis mij temij te uitendie tijd brengtijd breng ikbreng ik metik met denkenmet denken dooren een beroepsschrijvereen beroepsschrijver inberoepsschrijver in nederlandin nederland kannederland kan zichkan zich zo'nzich zo'n weeldezo'n weelde nietweelde niet gunnen

Het voordeel (of liever: een van de voordelen) van niet-katholiek of niet-protestants-christelijk te zijn opgegroeid, is dat je niet vanaf je vroegste jeugd tot een bepaalde groep hebt behoord - of die groep zelfs opgedrongen hebt gekregen. Voor mij bestaat de bevolking van Nederland gewoon uit Nederlanders - en niet uit katholieken, protestanten en andersdenkenden. 'Denken' betekent, in welke religieuze context ook, trouwens nooit denken, maar juist: niet denkenHet heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.Ik ben altijd en overal op tijd. Ik breng dus een groot gedeelte van mijn leven door met wachten op degenen die dat niet zijnMensen die een steeds grotere rijkdom najagen, zonder zich ooit de tijd te gunnen ervan te genieten, lijken op hongerigen die steeds door koken, maar nooit aan tafel gaan zittenHet was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan wordenIk kan mij de weelde niet veroorloven er een geweten op na te houden