Dit is een test om erachter te komen of je missie op aarde ten einde is: als je nog leeft, is dat niet het geval


dit-is-een-test-om-erachter-te-komen-of-missie-op-aarde-ten-einde-is-als-nog-leeft-is-dat-niet-het-geval
richard bachditiseentestomerachtertekomenofmissieopaardeteneindeisalsnogleeftdatniethetgevaldit isis eeneen testtest omom erachtererachter tete komenje missiemissie opop aardeaarde tenten eindeeinde isals jeje nognog leeftis datdat nietniet hethet gevaldit is eenis een testeen test omtest om erachterom erachter teerachter te komenkomen of jeje missie opmissie op aardeop aarde tenaarde ten eindeten einde isals je nogje nog leeftis dat nietdat niet hetniet het gevaldit is een testis een test omeen test om erachtertest om erachter teom erachter te komente komen of jekomen of je missieje missie op aardemissie op aarde tenop aarde ten eindeaarde ten einde isals je nog leeftis dat niet hetdat niet het gevaldit is een test omis een test om erachtereen test om erachter tetest om erachter te komenerachter te komen of jete komen of je missiekomen of je missie opje missie op aarde tenmissie op aarde ten eindeop aarde ten einde isis dat niet het geval

Dat zijn de rotste momenten: als je erachter komt dat je niet de leukste persoon op aarde bent, dat er blijkbaar mensen zijn nog leuker dan jij -Ronald Giphart
dat-zijn-de-rotste-momenten-als-erachter-komt-dat-niet-de-leukste-persoon-op-aarde-bent-dat-er-blijkbaar-mensen-zijn-nog-leuker-dan-jij
Je uitleven gaat altijd ten koste van een ander en in dit geval ten koste van de vrouw -Annie Romein-Verschoor
je-uitleven-gaat-altijd-ten-koste-van-een-ander-in-dit-geval-ten-koste-van-de-vrouw
Een mens moet iedere ochtend een pad doorslikken als hij er zeker van wil zijn niet nog iets walgelijkers te vinden voor de dag ten einde is -Nicolas Chamfort
een-mens-moet-iedere-ochtend-een-pad-doorslikken-als-hij-er-zeker-van-wil-zijn-niet-nog-iets-walgelijkers-te-vinden-voor-de-dag-ten-einde-is
Er is geen manier om erachter te komen waarom een snurker zich zelf niet kan horen snurken. -Mark Twain
er-is-geen-manier-om-erachter-te-komen-waarom-een-snurker-zich-zelf-niet-kan-horen-snurken