Dit is voor mij het ware beginsel der verdraagzaamheid; aan iedere richting doet men onrecht, zolang men weigert in hare vertegenwoordigers, mensen te zien


dit-is-voor-mij-het-ware-beginsel-der-verdraagzaamheid-aan-iedere-richting-doet-men-onrecht-zolang-men-weigert-in-hare-vertegenwoordigers-mensen-te
allard piersonditisvoormijhetwarebeginselderverdraagzaamheidaaniedererichtingdoetmenonrechtzolangweigertinharevertegenwoordigersmensenteziendit isis voormij hethet wareware beginselbeginsel derder verdraagzaamheidaan iedereiedere richtingrichting doetdoet menmen onrechtzolang menmen weigertweigert inin harehare vertegenwoordigersmensen tete ziendit is vooris voor mijvoor mij hetmij het warehet ware beginselware beginsel derbeginsel der verdraagzaamheidaan iedere richtingiedere richting doetrichting doet mendoet men onrechtzolang men weigertmen weigert inweigert in harein hare vertegenwoordigersmensen te zien

In het burgerleven wordt men gestraft voor dingen die men doet; het militaire strafrecht voegt daaraan echter een nieuw beginsel toe: in dienst wordt men gestraft voor de dingen die men niet doet -John Steinbeck
in-het-burgerleven-wordt-men-gestraft-voor-dingen-die-men-doet-het-militaire-strafrecht-voegt-daaraan-echter-een-nieuw-beginsel-toe-in-dienst-wordt
Booswichten doen soms goede daden. Men zou zeggen dat ze willen zien of dit zoveel genoegen doet als de eerlijke mensen beweren -Nicolas Chamfort
booswichten-doen-soms-goede-daden-men-zou-zeggen-dat-ze-willen-zien-of-dit-zoveel-genoegen-doet-als-de-eerlijke-mensen-beweren
Zolang men zwijgt, kan men voor wijze gelden; maar als men spreken gaat, dan is men het slechts zelden -Friedrich Rückert
zolang-men-zwijgt-kan-men-voor-wijze-gelden-maar-als-men-spreken-gaat-dan-is-men-het-slechts-zelden
De grote betekenis der klassieke opleiding ligt in hare onmiskenbaarheid voor historisch verstaan van onze gehele beschaving en van iedere wetenschap afzonderlijk -Isaäc Abraham Levy
de-grote-betekenis-der-klassieke-opleiding-ligt-in-hare-onmiskenbaarheid-voor-historisch-verstaan-van-onze-gehele-beschaving-van-iedere-wetenschap