Dit was liefde: die toewijding, die eigenaardige opgewektheid, die plotselinge onverklaarbare blijheid en die onverdraagbare pijn


dit-was-liefde-die-toewijding-die-eigenaardige-opgewektheid-die-plotselinge-onverklaarbare-blijheid-die-onverdraagbare-pijn
onbekendditwasliefdedietoewijdingeigenaardigeopgewektheidplotselingeonverklaarbareblijheidonverdraagbarepijndit waswas liefdedie toewijdingdie eigenaardigeeigenaardige opgewektheiddie plotselingeplotselinge onverklaarbareonverklaarbare blijheidblijheid enen diedie onverdraagbareonverdraagbare pijndit was liefdedie eigenaardige opgewektheiddie plotselinge onverklaarbareplotselinge onverklaarbare blijheidonverklaarbare blijheid enblijheid en dieen die onverdraagbaredie onverdraagbare pijndie plotselinge onverklaarbare blijheidplotselinge onverklaarbare blijheid enonverklaarbare blijheid en dieblijheid en die onverdraagbareen die onverdraagbare pijndie plotselinge onverklaarbare blijheid enplotselinge onverklaarbare blijheid en dieonverklaarbare blijheid en die onverdraagbareblijheid en die onverdraagbare pijn

Die smart doet het meeste pijn, die onze eigen keuze blijkt te zijnZelfs zonder liefde bezit in haar aanvang een liefdesbetrekking een eigenaardige en onvergelijke bekoring, die men later, zelfs indien men dan liefheeft, onmogelijk meer kan terug vindenDe toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat  hij dit geluk en dit inzicht heeft bereiktJe kiest in dit leven die gevangenis die het best bij je pastKijk eens naar die eeuwige ruzies, het geroof, het wederzijdse toe-eigenen, de opstanden, de oorlogen, de moorden, die dagelijks de wanhoop brengen in dit kwetsbare huis van filosofie, dit briljante heiligdom van kunst en wetenschapDie liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt