Door diep na te denken, komt men op zijn best tot een voorgevoel van de waarheid


door-diep-na-te-denken-komt-men-op-zijn-best-tot-een-voorgevoel-van-de-waarheid
eric van der steendoordiepnatedenkenkomtmenopzijnbesttoteenvoorgevoelvandewaarheiddiep nana tete denkenkomt menmen opop zijnzijn bestbest tottot eeneen voorgevoelvoorgevoel vanvan dede waarheiddoor diep nadiep na tena te denkenkomt men opmen op zijnop zijn bestzijn best totbest tot eentot een voorgevoeleen voorgevoel vanvoorgevoel van devan de waarheiddoor diep na tediep na te denkenkomt men op zijnmen op zijn bestop zijn best totzijn best tot eenbest tot een voorgevoeltot een voorgevoel vaneen voorgevoel van devoorgevoel van de waarheiddoor diep na te denkenkomt men op zijn bestmen op zijn best totop zijn best tot eenzijn best tot een voorgevoelbest tot een voorgevoel vantot een voorgevoel van deeen voorgevoel van de waarheid

Orde komt tot stand door stilte, niet door denken -Krishnamurti
orde-komt-tot-stand-door-stilte-niet-door-denken
Door zelf diep na te denken, kan men soms de oplossing vinden van problemen, waaromtrent zelfs de uitleg van deskundigen ons geen klaarheid bracht -Ekiken
door-zelf-diep-na-te-denken-kan-men-soms-de-oplossing-vinden-van-problemen-waaromtrent-zelfs-de-uitleg-van-deskundigen-ons-geen-klaarheid-bracht
Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid -Sören Kierkegaard
elke-waarheid-is-alleen-maar-waarheid-tot-op-zekere-hoogte-komt-zij-aan-haar-grens-dan-komt-er-een-kontrapunt-wordt-zij-onwaarheid
Denken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaam -Joseph Joubert
denken-wat-men-niet-gevoelt-is-tot-zichzelve-liegen-al-wat-men-denkt-moet-men-denken-met-zijn-gehele-wezen-ziel-lichaam
Grondgedachte, waarheid doet zich in het leven gelden: wie tot erkenning van de waarheid van zijn leven komt, en in zijn leven eenheid vindt, vindt ook de harmonie der wereld -Spinoza
grondgedachte-waarheid-doet-zich-in-het-leven-gelden-wie-tot-erkenning-van-de-waarheid-van-zijn-leven-komt-in-zijn-leven-eenheid-vindt-vindt-ook-de