Dwalen is niet onwaarheid bezitten, maar wat waar is niet bezitten. Het onware is geen eigendom van ons verstand


dwalen-is-niet-onwaarheid-bezitten-maar-wat-waar-is-niet-bezitten-het-onware-is-geen-eigendom-van-ons-verstand
spinozadwalenisnietonwaarheidbezittenmaarwatwaarbezittenhetonwaregeeneigendomvanonsverstanddwalen isis nietniet onwaarheidonwaarheid bezittenmaar watwat waarwaar isis nietniet bezittenhet onwareonware isis geengeen eigendomeigendom vanvan onsons verstanddwalen is nietis niet onwaarheidniet onwaarheid bezittenmaar wat waarwat waar iswaar is nietis niet bezittenhet onware isonware is geenis geen eigendomgeen eigendom vaneigendom van onsvan ons verstanddwalen is niet onwaarheidis niet onwaarheid bezittenmaar wat waar iswat waar is nietwaar is niet bezittenhet onware is geenonware is geen eigendomis geen eigendom vangeen eigendom van onseigendom van ons verstanddwalen is niet onwaarheid bezittenmaar wat waar is nietwat waar is niet bezittenhet onware is geen eigendomonware is geen eigendom vanis geen eigendom van onsgeen eigendom van ons verstand

Men veracht niet allen, die ondeugden bezitten, maar veracht wel hen, die geen enkele deugd bezitten -Francois de la Rochefoucauld
men-veracht-niet-allen-die-ondeugden-bezitten-maar-veracht-wel-hen-die-geen-enkele-deugd-bezitten
De beklagenswaardige mensen zijn zij die wel plichtsbesef bezitten, maar niet de kracht om te doen wat het voorschrijft -Marie von Ebner-Eschenbach
de-beklagenswaardige-mensen-zijn-zij-die-wel-plichtsbesef-bezitten-maar-niet-de-kracht-om-te-doen-wat-het-voorschrijft
Dikwijls geraken twee minnenden op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten -Daniel Stern
dikwijls-geraken-twee-minnenden-op-elkaar-verliefd-om-eigenschappen-die-zij-niet-bezitten-gaan-zij-uiteen-om-gebreken-die-zij-evenmin-bezitten
Roem er u niet op geen vijanden te bezitten: het betekent enkel dat ge niet meetelt -Fritz Francken
roem-er-u-niet-op-geen-vijanden-te-bezitten-het-betekent-enkel-dat-ge-niet-meetelt
Onze trots op het bezitten van een of andere goede eigenschap krijgt een zware klap wanneer wij zien, hoe trots anderen op het niet bezitten van dezelfde goede eigenschap zijn -Marie von Ebner-Eschenbach
onze-trots-op-het-bezitten-van-een-of-andere-goede-eigenschap-krijgt-een-zware-klap-wanneer-wij-zien-hoe-trots-anderen-op-het-niet-bezitten-van
Ons goed bestaat in de gedachte, de hoop, het verlangen. Bezitten wat men wenst, is het einde van het genot -Charles de Saint-Evremont
ons-goed-bestaat-in-de-gedachte-de-hoop-het-verlangen-bezitten-wat-men-wenst-is-het-einde-van-het-genot