Eén op 4 mensen is een chinees. Als je vader, je moeder of je broer het niet is dan ben jij het


eén-op-4-mensen-is-een-chinees-als-vader-moeder-of-broer-het-niet-is-dan-ben-jij-het
wiet van broeckhoveneénop4menseniseenchineesalsvadermoederofbroerhetnietdanbenjijeén opmensen isis eeneen chineesals jeje vaderje moederje broerbroer hethet nietniet isis dandan benben jijjij heteén op 4op 4 mensen4 mensen ismensen is eenis een chineesals je vadermoeder of jeje broer hetbroer het niethet niet isniet is danis dan bendan ben jijben jij heteén op 4 mensenop 4 mensen is4 mensen is eenmensen is een chineesje moeder of jemoeder of je broerje broer het nietbroer het niet ishet niet is danniet is dan benis dan ben jijdan ben jij heteén op 4 mensen isop 4 mensen is een4 mensen is een chineesje moeder of je broermoeder of je broer hetje broer het niet isbroer het niet is danhet niet is dan benniet is dan ben jijis dan ben jij het

Actrices onder elkaar. 'Jij bent een slet. Je weet niet eens wie je moeder is.' 'Ik zou maar uitkijken. Misschien ben jij het wel.'Het is gemakkelijker voor een vader vader en voor een moeder moeder te zijn dan voor een kind kindEn als ik dood ben, huil maar niet. Ik ben niet echt weg moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij me bent vergetenAls ik op de planken sta, dan bén ik het personage. Dat denk ik tenminste. Weten doe je dat nooit, want theater is vooral geen wetenschap. Ik geloof dat je alle mensen tegelijk bent. Als je uitgaat van het basisprincipe dat we allemaal dezelfden zijn, dan ben jij dezelfde als iemand anders en die iemand anders die je bent, is weer iemand anders die iemand anders is. Dat is, voor mij althans, een filosofisch niet te weerleggen vaststellingAls je vader een ui is en je moeder knoflook, kun je het ook niet helpen dat je stinktIk ben getrouwd met je moeder omdat ik kinderen wilde, stel je mijn teleurstelling voor toen jij tevoorschijn kwam