Eén van de belangrijkste functies van kunst vind ik het verstoren en het doorbreken van de hiërarchie — het maken van ademgaten — zodat, ook al zit je ergens in een onderlaag, je jezelf via de kunst kunt bevrijden


eén-van-de-belangrijkste-functies-van-kunst-vind-ik-het-verstoren-het-doorbreken-van-de-hiërarchie-het-maken-van-ademgaten-zodat-ook-al-zit
dick hilleniuseénvandebelangrijkstefunctieskunstvindikhetverstorendoorbrekenhirarchiemakenademgatenzodatookalzitergensineenonderlaagjezelfviakuntbevrijdeneén vanvan dede belangrijkstebelangrijkste functiesfuncties vanvan kunstkunst vindvind ikik hethet verstorenverstoren enen hethet doorbrekendoorbreken vanvan dede hiërarchiehiërarchie —— hethet makenmaken vanvan ademgatenademgaten —— zodatook alal zitzit jeje ergensergens inin eeneen onderlaagje jezelfjezelf viavia dede kunstkunst kuntkunt bevrijdeneén van devan de belangrijkstede belangrijkste functiesbelangrijkste functies vanfuncties van kunstvan kunst vindkunst vind ikvind ik hetik het verstorenhet verstoren enverstoren en heten het doorbrekenhet doorbreken vandoorbreken van devan de hiërarchiede hiërarchie —hiërarchie — het— het makenhet maken vanmaken van ademgatenvan ademgaten —ademgaten — zodatook al zital zit jezit je ergensje ergens inergens in eenin een onderlaagje jezelf viajezelf via devia de kunstde kunst kuntkunst kunt bevrijden

Je moet jezelf kunnen relativeren; een grapje maken ten koste van jezelf is de grootste kunstHet aardige van kunst, dus ook van poëzie, is dat iedereen er misbruik van mag makenAbstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is. Je moet er goed voor kunnen tekenen, een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie en, dit is het belangrijkste, ook een echte dichter zijnTe weten hoe oud je kunt worden is het meesterwerk van wijsheid, en één van de moeilijkste hoofdstukken van de grote kunst van het levenWij hebben de kunst van leven verloren, en van de belangrijkste wetenschappen, de wetenschap van het dagelijks leven, de wetenschap van het gedrag, we zijn totale onwetenden. In plaats daarvan hebben we psychologieAbstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid wissen