Eén woord is soms al voldoende om het geluk van een mens te maken of te breken


eén-woord-is-soms-al-voldoende-om-het-geluk-van-een-mens-te-maken-of-te-breken
sophocleseénwoordissomsalvoldoendeomhetgelukvaneenmenstemakenofbrekeneén woordwoord isis somssoms alal voldoendevoldoende omom hethet gelukgeluk vanvan eeneen mensmens tete makente brekeneén woord iswoord is somsis soms alsoms al voldoendeal voldoende omvoldoende om hetom het gelukhet geluk vangeluk van eenvan een menseen mens temens te makenmaken of teeén woord is somswoord is soms alis soms al voldoendesoms al voldoende omal voldoende om hetvoldoende om het gelukom het geluk vanhet geluk van eengeluk van een mensvan een mens teeen mens te makente maken of temaken of te brekeneén woord is soms alwoord is soms al voldoendeis soms al voldoende omsoms al voldoende om hetal voldoende om het gelukvoldoende om het geluk vanom het geluk van eenhet geluk van een mensgeluk van een mens tevan een mens te makenmens te maken of tete maken of te breken

Het is soms voldoende, dom te zijn, om niet door een listig mens bedrogen te worden -Francois de la Rochefoucauld
het-is-soms-voldoende-dom-te-zijn-om-niet-door-een-listig-mens-bedrogen-te-worden
Ook de geringste kracht is voldoende om te breken wat reeds was geknakt -Ovidius
ook-de-geringste-kracht-is-voldoende-om-te-breken-wat-reeds-was-geknakt
Een staag geluk zou slechts de mens hovaardig maken, en ieder krijgt zijn beurt, zoals het spreekwoord zegt -Molière
een-staag-geluk-zou-slechts-de-mens-hovaardig-maken-ieder-krijgt-zijn-beurt-zoals-het-spreekwoord-zegt
Te veel is voor sommige vrouwen soms voldoende -Edmond de Goncourt
te-veel-is-voor-sommige-vrouwen-soms-voldoende
Bedenk dat het niet krijgen van wat je wilt, soms een wonderlijk teken van geluk is -Dalai Lama (14e)
bedenk-dat-het-niet-krijgen-van-wat-wilt-soms-een-wonderlijk-teken-van-geluk-is