Een aforisme is net zoals een muziekstukje van een stel muzikale clowns,dat na een paar maten al misgaat


een-aforisme-is-net-zoals-een-muziekstukje-van-een-stel-muzikale-clownsdat-na-een-paar-maten-al-misgaat
willem frederik hermanseenaforismeisnetzoalseenmuziekstukjevanstelmuzikaleclownsdatnapaarmatenalmisgaateen aforismeaforisme isis netnet zoalszoals eeneen muziekstukjemuziekstukje vanvan eeneen stelstel muzikalena eeneen paarpaar matenmaten alal misgaateen aforisme isaforisme is netis net zoalsnet zoals eenzoals een muziekstukjeeen muziekstukje vanmuziekstukje van eenvan een steleen stel muzikalena een paareen paar matenpaar maten almaten al misgaateen aforisme is netaforisme is net zoalsis net zoals eennet zoals een muziekstukjezoals een muziekstukje vaneen muziekstukje van eenmuziekstukje van een stelvan een stel muzikalena een paar mateneen paar maten alpaar maten al misgaateen aforisme is net zoalsaforisme is net zoals eenis net zoals een muziekstukjenet zoals een muziekstukje vanzoals een muziekstukje van eeneen muziekstukje van een stelmuziekstukje van een stel muzikalena een paar maten aleen paar maten al misgaat

De taal dient gestemd te worden, net als een viool; en net zoals te veel of te weinig vibratie in de stem van de zanger of het trillen van de snaar de toon vals maakt, zo zal ook een teveel of een te weinig aan woorden de boodschap bedervenDe middelbare leeftijd is de tijd waarin een man steeds denkt dat hij zich over een paar weken weer net zo goed als vroeger zal voelenHet leven zoals we dat op het ogenblik leven heeft erg weinig betekenis. Een paar examens afleggen, een titel halen, een goed baantje veroveren en de rest van het leven doorworstelen totdat we dood gaanDeze kosmos, dezelfde voor alle (mensen), werd noch door één der goden noch door één der mensen gemaakt, maar altijd was ze, is ze en zal ze zijn: vuur altijd levend, ontvlammend in maten en uitdovend in matenDe echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk; ik geloof dat het huwelijk slechts een paar weken ouder isNet zoals een jaar in het leven van een hond gelijk is aan zeven jaar in een mensenleven, is een jaar in een high-tech bedrijf gelijk aan zeven jaar in elke andere bedrijfstak