Een artiest is iemand die beledigd is als je hem niet herkent en geïrriteerd als je hem wel herkent


een-artiest-is-iemand-die-beledigd-is-als-hem-niet-herkent-geïrriteerd-als-hem-wel-herkent
fons janseneenartiestisiemanddiebeledigdalshemnietherkentgeïrriteerdweleen artiestartiest isis iemanddie beledigdbeledigd isis alsals jeje hemhem nietniet herkentherkent enen geïrriteerdgeïrriteerd alsals jeje hemhem welwel herkenteen artiest isartiest is iemandis iemand dieiemand die beledigddie beledigd isbeledigd is alsis als jeals je hemje hem niethem niet herkentniet herkent enherkent en geïrriteerden geïrriteerd alsgeïrriteerd als jeals je hemje hem welhem wel herkenteen artiest is iemandartiest is iemand dieis iemand die beledigdiemand die beledigd isdie beledigd is alsbeledigd is als jeis als je hemals je hem nietje hem niet herkenthem niet herkent enniet herkent en geïrriteerdherkent en geïrriteerd alsen geïrriteerd als jegeïrriteerd als je hemals je hem welje hem wel herkenteen artiest is iemand dieartiest is iemand die beledigdis iemand die beledigd isiemand die beledigd is alsdie beledigd is als jebeledigd is als je hemis als je hem nietals je hem niet herkentje hem niet herkent enhem niet herkent en geïrriteerdniet herkent en geïrriteerd alsherkent en geïrriteerd als jeen geïrriteerd als je hemgeïrriteerd als je hem welals je hem wel herkent

Wanneer iemand in woede zou uitroepen dat ik hem beledigd heb, laat hij dan wel bedenken, dat wie de schoen past, hem mag aantrekkenEen parvenu is als iemand die voor het eerst op een toren geklommen is; het duizelt hem en de mensen beneden lijken hem dwergenIemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewildEen acteur is iemand die niet luistert als je het niet over hem hebtEr is nog nooit een man geweest die het niet prettig vond als men hem vertelde dat de vrouwen hem graag mochtenGe behoeft iemand, die ge niet kent, niet te vertrouwen, als ge hem maar niet wantrouwt