Een conservatief is iemand die te laf is om te vechten en te dik om weg te lopen


een-conservatief-is-iemand-die-te-laf-is-om-te-vechten-te-dik-om-weg-te-lopen
elbert hubbardeenconservatiefisiemanddietelafomvechtendikweglopeneen conservatiefconservatief isis iemanddie tete laflaf isis omom tete vechtenvechten enen tete dikdik omom wegweg tete lopeneen conservatief isconservatief is iemandis iemand dieiemand die tedie te lafte laf islaf is omis om teom te vechtente vechten envechten en teen te dikte dik omdik om wegom weg teweg te lopeneen conservatief is iemandconservatief is iemand dieis iemand die teiemand die te lafdie te laf iste laf is omlaf is om teis om te vechtenom te vechten ente vechten en tevechten en te diken te dik omte dik om wegdik om weg teom weg te lopeneen conservatief is iemand dieconservatief is iemand die teis iemand die te lafiemand die te laf isdie te laf is omte laf is om telaf is om te vechtenis om te vechten enom te vechten en tete vechten en te dikvechten en te dik omen te dik om wegte dik om weg tedik om weg te lopen

Een conservatief is iemand met twee goede benen, die echter nooit geleerd heeft vooruit te lopen -Franklin D. Roosevelt
een-conservatief-is-iemand-met-twee-goede-benen-die-echter-nooit-geleerd-heeft-vooruit-te-lopen
Hoop is als een weg door het land; er bestond nooit een weg, maar wanneer er veel mensen over lopen, ontstaat er een weg -Lu Xun
hoop-is-als-een-weg-door-het-land-er-bestond-nooit-een-weg-maar-wanneer-er-veel-mensen-over-lopen-ontstaat-er-een-weg
Een conservatief is iemand die iets wil bewaren dat hij al kwijt is -Gaston Durnez
een-conservatief-is-iemand-die-iets-wil-bewaren-dat-hij-al-kwijt-is
Een conservatief is iemand die vraagt dat men goed is voor de rijken -David Frost
een-conservatief-is-iemand-die-vraagt-dat-men-goed-is-voor-de-rijken
Een intellectueel is iemand die in ene boek alle passages die hij niet begrijpt dik onderstreept -Fernand Auwera
een-intellectueel-is-iemand-die-in-ene-boek-alle-passages-die-hij-niet-begrijpt-dik-onderstreept
Een conservatief is iemand die niet naar de nieuwe maan wil kijken uit eerbied voor de oude -Douglas Jerrold
een-conservatief-is-iemand-die-niet-naar-de-nieuwe-maan-wil-kijken-uit-eerbied-voor-de-oude